پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

همکاری پرتلاش درعرصه مقدس مدرسه سازی

به دیارحق شتافت

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی

مدارس استان لرستان:

 

 همکاری پرتلاش وزحمتکش درعرصه مقدس

مدرسه سازی به دیارحق شتافت.

یکی ازهمکاران پرتلاش واحدنقلیه زنده یاد

حسین علی حکمت فر به عالم ملکوت پروازنمود.

 ایشان ازهمکاران بازنشسته ویکی ازبااخلاق

ترین کارکنان این اداره کل بودکه درطی سه دهه 

 رانندگی دراقصی نقاط استان خدمات ارزنده ای

رادرعرصه مقدس مدرسه سازی به هم

استانیهای عزیزمان ارائه نموده است.

  

 

یادش گرامی وروحش قرین رحمت باد