پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

باحضور وزیر آموزش وپرورش ، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، مدیران کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس خراسان رضوی ودیگر مسئولین ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهید قوچانی درمشهد مقدس افتتاح شد .

دکتر حاجی بابایی وزیر آموزش وپرورش دراین مراسم گفت : خداراشاکریم که امروز یکی دیگر ازمراکز فرهنکی کشور که نقش مهمی درشکوفایی استعدادهای دانش آموزان وکودکان ونوجوانان  دارد شروع به کار کرد آن هم درشهری که متعلق به امامت ومتعلق به جهان اسلام است .

وی افزود : مسایل فرهنگی درکشور ما   ریشه  واساس است وآن چه که تحت عنوان مسایل اجتماعی اقتصادی وسیاسی شکل می گیرد ، باید منتج به تربیت کودکان ونوجوان وانسان بشود وکانون یک مکانی است که این مکان باید بتواند ازنظر فکری وتولیدات فکری وفرهنگی نه یک استان،  نه  یک کشور بلکه بتواند درسطح جهان تاثیرگذارباشد .

وزیرآموزش وپرورش برلزوم استفاده مدارس ازتولیدات کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان تاکید کرد وگفت مدارس درواقع باید به عنوان پایگاه های توزیع واستفاده از تولیدات کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان باشند .

شایان ذکر است کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شماره 7 مشهد ( شهید قوچانی ) دارای       3 هزارمترمربع مساحت 1600 متر مربع زیربنا دردوطبقه شامل سالن کتاب خانه کارگاه انیمیشن سفال کاردستی - نقاشی وسالن آمفی تئاترمی باشد .

 

 

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی