پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

مدیران کل نوسازی مدارس وآموزش وپرورش همراهی خوبی بامجمع خیرین مدرسه سازآذربایجان شرقی دارند.

این همکاری باحضوربه موقع وشنیدن نظرات اعضای مجمع وهمچنین ارائه رهنموددرجلسات می باشد.

همزمان باایام مبارک ماه رمضان جلسه مجمع خیرین باحصورتمامی اعضادرنوسازی مدارس تشکیل ومهندس آذرنژادتوجه ویژه به خیرین وهمچنین راهنمایی ایشان برای سرمایه گذاری صحیح واحداث براساس نیازسنجی واقعی اشاره نمودند.

مصوبات جلسه به شرح زیرمی باشد:

         احداث مدارس خیری هم براساس نیازسنجی واقعی منطقه انجام گیرد

         درآمدحاصل ازسالن های ورزشی جوارمدارس خیرین برای نگهداری مدارس خیرین صرف شود.

         درموردهیئت امنایی کردن مدارس خیری توجه ومطالعه گردد

         زندگی نامه خیرین باهمکاری صداوسیما مستندگردد.

خبراز:محمدآذروندمسئول روابط عمومی