پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨

دکتر مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی مدارس و مهندس حبیب اله بور بور رئیس سابق سازمان نوسازی مدارس کشور و سایر مسئولین نوسازی مدارس کشور در این مراسم حاضر بودند.

در این مراسم ابتدا خدیجه نیزاری مسئول ستاد پشنیبانی بانوان خیر مدرسه ساز که مهریه و ثروت خود را در این راه سرمایه گذاری نموده گفت : اکنون 3674 بانوی خیر مدرسه داریم که حذاقل یک مدرسه ساخته اند و امسال نزدیک به هزار میلیارد تومان تعهد خیران بوده و نقش بانوان در آن بسیار زیاد است .