پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

همایش منطقه ای مسئولان حراست استان های تهران مازندران گلستان سمنان خراسان شمالی وخراسان رضوی درمشهد برگزار گردید.

دراین همایش که باحضور مدیرکل حراست سازمان مدیرکل حراست خراسان رضوی ومدیرکل نوسازی مدارس استان وباهدف بحث وتبادل نظر دررابطه بامشکلات موجود درادارات کل واتخاذ راهکارهای لازم برگزار گردید، آقای مهندس علی بازرگان مدیرکل حراست سازمان طی سخنانی بااشاره به این که درانجام وظایف حراست اصل برپیش گیری است گفت :پیش گیری محقق نمی شود مگر این که آسیب ها شناسایی واحصا شود واین نیز فقط با اشراف کامل عزیزان مسئول درحراست میسر خواهدبود .

وی افزود :94 % مسئولین حراست های ادارات کل نوسازی مدارس استان ها ازکارشناسان فنی ومهندس می باشند که این امر باعث خواهدشد درکار تخصصی نوسازی مدارس اشرافیت داشته باشند.

دراین جلسه هم چنین آقایان فتاحی مدیرکل حراست استان ومهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس هرکدام طی سخنانی به نقش وجایگاه حراست ها درانجام بهتر وظایف سازمانی دستگاههااشاره نمودند .

 

                                                                                            محمد رنجبر- مسئول روابط عمومی

اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی