پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
هفتمین جلسه ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز دراتاق مدیر کل برگزار گردید در این جلسه مشاور عالی آموزش و پرورش استان آقای سفیدی - آذرنژاد مدیر کل نوسازی -حبیبی معاون اداری و مالی - کسائی مدیر عامل مجمع خیرین - نجفی مسئول مشارکتهای مردمی - نیکفکر مسئول ستاد بانوان و آذروند روابط عمومی و اعضای دیگر جشنواره و امور مالی و مسئول انفورماتیک اداره کل شرکت داشتند بعداز ارائه گزارش هر کدام از اعضای جشنواره ، رهنمودهایی توسط مهندس آذرنژاد ایراد گردید و برنامه آتی و با توجه به نزدیک شدن  روز جشنواره در خصوص دعوتنامه و پوسترها و بنرها و دیگر اموراتی که مربوط  به جشنواره میشد تقسیم بندی و صورتجلسه ای تنظیم گردید .