پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧
 
هفتمین جلسه ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز دراتاق مدیر کل برگزار گردید در این جلسه مشاور عالی آموزش و پرورش استان آقای سفیدی - آذرنژاد مدیر کل نوسازی -حبیبی معاون اداری و مالی - کسائی مدیر عامل مجمع خیرین - نجفی مسئول مشارکتهای مردمی - نیکفکر مسئول ستاد بانوان و آذروند روابط عمومی و اعضای دیگر جشنواره و امور مالی و مسئول انفورماتیک اداره کل شرکت داشتند بعداز ارائه گزارش هر کدام از اعضای جشنواره ، رهنمودهایی توسط مهندس آذرنژاد ایراد گردید و برنامه آتی و با توجه به نزدیک شدن  روز جشنواره در خصوص دعوتنامه و پوسترها و بنرها و دیگر اموراتی که مربوط  به جشنواره میشد تقسیم بندی و صورتجلسه ای تنظیم گردید .