پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

هزارو64کلاس درس توسط بنیادبرکت درکشور ساخته می شود

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس شریفی معاون زیربنایی بنیادبرکت درمراسم افتتاح مدرسه 2کلاسه روستای هرین خلیفه ازتوابع شهرستان کوهدشت گفت: بنیادبرکت سعی دارددریک پروسه زمانی4ساله تعدادهزارو64کلاس درس رابااعتباری بالغ بر64میلیاردتومان دراقصی نقاط مملکت اسلامی ایران احداث نماید.

 معاون زیربنایی بنیادبرکت گفت: بنیادبرکت براساس نظامنامه واساسنامه دارای وظایفی است،این بنیادوابسته به ستاداجرایی فرمان حضرت امام است وازآذرماه سال86 فعالیت خودش راشروع نموده وکارهای متفاوتی راانجام میدهدازجمله بخش اقتصادی که فعالیتهای اقتصادی انجام میدهدووظیفه توانمندسازی درمناطق محروم راعهده داربوده که باعث رونق وضعیت معیشتی مردم این مناطق خواهدشد.

 وی گفت:بخش دیگری ازفعالیتهای بنیادبرکت بخش زیربنایی است که دراین بخش کارهایی ازقبیل مدرسه سازی راانجام میدهد وازنظرروشی نقطه مقابل اقتصادی است،که این بنیاددربخش اقتصادی ابتدابه ساکن خودش واردعمل می شودولی دربخش زیربنایی ازبالابایستی دستورات لازم صادرگرددواین دستوریابایستی ازطرف شخص مقام معظم رهبری باشدویاازبیت ویاستاداجرایی فرمان حضرت امام صادرگردد.

 ایشان اظهارداشت: سرمایه گذاری که درحال حاضربنیادبرکت دربخشهای اقتصادی وزیربنایی دراقصی نقاط کشورانجام میدهدوازتوفیقات این بنیاداینست که درتمامی استانهای کشورفعالیت دارد.

 وی افزود:اعتباراین بنیادبرای اینگونه فعالیتها رقمی معادل 1هزارمیلیاردتومان می باشدکه بخش اعظم آن درقسمت اقتصادی با64پروژه اقتصادی شامل کارخانجات،معادن،کارخانجات تولیدموادغذایی،بخشهای کشاورزی ودامداری بوده وبخش کوچکتر بنیاددربخش زیربنایی است بارقمی معادل 250میلیاردتومان دربخشهایی ازجمله مدرسه سازی درحال فعالیت می باشد.

 مهندس شریفی تاکیدکرد: بنیادبرکت دریک برنامه 4ساله قرارشدتعداد1هزارکلاس درس توسط سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشوردریک پروسه زمانی 4ساله بااعتباری بالغ بر64میلیاردتومان درتمامی استانهای کشوراحداث گردد.

 معاون زیربنایی بنیادبرکت اظهارداشت: احداث تعداد265 مدرسه با هزارو64کلاس درس تاپایان سال 1390برنامه ریزی شده که تعدادی ازاین مدارس سهم استان لرستان می باشدکه باافتتاح این مدرسه2کلاسه تاکنون تعداد93 مدرسه با416کلاس درس ازهزارو64کلاس تعهدشده دراقصی نقاط مملکت اسلامی ساخته وتحویل آموزش وپرورش گردیده است.

 وی خاطرنشان کرد: انشاءالله باهمت همه مسئولین امیدواریم روزی برسد که دیگرشاهد هیچگونه محرومیتی درمملکت اسلامی نباشیم.