پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

 

2هزارو260کلاس درس جدید نیازاستان برای یک نوبته شدن مدارس دونوبته

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

  مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان گفت:دولت باتوجه به منابع اي که دراختيارداردمشکلات زيادي درحوزه اعتباري داردواينکه ماتنها منتظرکمکهاي مالي دولت جهت رفع تنگناهاي فضاهاي آموزشي استان باشيم ميسرنخواهدشدمگراينکه عزيزان خير پاي کاربيايند.

مهندس اسدی پورافزود:ازابعادمختلف بااستاندبه سندملي وهمينطورمنابع مملکت که رصدمي کنيم نيازبيشتردرک مي شود.بطورمثال درحوزه فضاهاي آموزشي وپرورشي ماحدود7 هزارکلاس درس نيازداريم که موردتخريب وبازسازي ويامقاوم سازي قرارگيرند.

 وي اظهارداشت: تمام تلاش براين است تابتوانيم بايک برنامه ريزي منسجم وکمک خيرين عزيزمدرسه سازبتوانيم مدارس دونوبته استان رابه يک نوبته تبديل کنيم که اين خودبه عنوان يکي ازشاخصه هايی که امروزه دردنیامطرح هست مدرسه بایستی یک شیفته شود.

 ایشان درخصوص یک نوبته کردن مدارس گفت::دراستان مادرحدود2هزارو260کلاس درس نیازداریم تابتوانیم این تعدادکلاسهای درس رابه یک نوبته تبدیل کنیم وعدالت آموزشی رابتوانیم دراقصی نقاط مختلف استان لرستان گسترش دهیم.

 حسین اسدی پوردرخصوص وضعیت اعتبارات نوسازی مدارس لرستان گفت:مابیش از600 میلیاردتومان نیازداریم تابتوانیم مدارس فرسوده وغیراستاندارداستان راتخریب وبازسازی ویامقاوم سازی کنیم که اگر وضع موجوداعتبارات استانی رادرنظربگیریم اعتبارات استانی این اداره کل درسال 92 رقمی معادل 17 میلیاردو500 میلیون تومان بوده واگربه همین میزان هم اعتبارات ملی رادرنظربگیریم البته باتخصیص صد درصد پیش بینی کردیم درحدود30 سال طول می کشدتاوضع موجودرااصلاح کنیم واین بافرض این است که مافقط درحوزه ساخت وسازفعالیت داشته باشیم.

ایشان درخصوص تجهیزات مدارس گفت:مادربحث تجهیزات مدارس خیلی عقب هستیم همچنین دربحث خریدانشعابات باتوجه به عدم تخصیص اعتبارلازم دراین قسمت ماهمواره بامشکل مواجه هستیم .

 دربحث سخت افزاری ونرم افزاری ماهمیشه به دنبال این بوده ایم که باجذب خیرین مدرسه سازاین فضا راباکمک این عزیزان به حداقل ممکن برسانیم.

 مدیرکل نوسازی مدارس بابیان اینکه به دلیل عدم تخصیص اعتبارلازم درحال حاضرتعداد103 پروژه نیمه تمام دربحث فضاهای آموزشی وپرورشی دراستان موجودمی باشدافزود:جهت تکمیل این تعدادپروژه مابه رقمی معادل 70 میلیاردتومان نیازداریم تابتوانیم آنهاراتکمیل وبه بهره برداری برسانیم واین یک نیازجدی است که درراستای بهره وری عمراین پروژه ها راازنظرتحویل به آموزش وپرورش به حداقل برسانیم.

 اسدی پوردرادامه افزود:یکسری پروژه راازجمله پروژه مسکن مهررادولت شروع کردکه متاسفانه به دلیل عدم توجه به قانون شوراهای آموزش وپرورش می بایست چنانچه تعدادواحدهای درحال ساخت مسکن مهراز200واحدبیشترباشدتعاونیهای مرتبط شخصاًنسبت به احداث مدارس دراینگونه  اماکن اقدام نمایندویاباواریزمبلغ موردنظربه حساب اداره کل نوسازی مدارس تافضای موردنیازراباتوجه به نیازموجوداحداث نمائیم.

 وی درخصوص نیازفضاهای آموزشی دراماکن مربوط به مسکن مهراستان گفت:درحال حاضرتعداد450کلاس درس نیازداریم درصورتی که تابه امروزفقط36کلاس درس راتوانسته ایم ازمنابع موجودشروع به ساخت وسازنمائیم که باتوجه به منابع محدوددولتی قطعاً همین تعدادپروژه حدود103 میلیاردتومان اعتبارنیاز دارندکه انهم سالهای زیادی طول خواهدکشیدتابه سرانجام برسد.

 مدیرکل نوسازی مدارس دربحث تخریب وبازسازی مدارس گفت: امسال رقم پیش بینی شده درلایحه بودجه حدود150 میلیاردریال است که این هم فرصتی است تاعلاوه برپرداخت مطالبات پیمانکاران تعدادی ازمدارس تخریبی رابازسازی نمائیم.

 اسدی پورباابرازنگرانی ازوضعیت اعتبارات گفت: متاسفانه باکم مهری هایی دراستان مواجه شده ایم بطوریکه درسال گذشته ازمحل اعتبارات استانی حدود5 و3 دهم درصدسهم اعتبارات عمرانی اداره کل نوسازی مدارس بوده درصورتی که متوسط کشوردرحدود8 درصد بوده واین بیانگراین است که دراستان ما هنوزهم باوجودمشکلاتی که دربحث فضاهای آموزشی وپرورشی درادارات آموزش وپرورش استان وجودداردنگاه نامهربانانه ای راانجام داده اندواین درحالی است که ماهرروزکه وهرسال که جلومیریم کمکهای خیرین مدرسه سازراداریم ونگران این هستیم که خیرین عزیزمدرسه سازاین رابه عنوان یک تهدیدتلقی کنند.

 مدیرکل نوسازی مدارس درخصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط خیرین گفت:جهت تکمیل این پر.وژه ها چنانچه فردی 30درصدازهزینه ساخت اینگونه پروژه هاراتقبل کننددولت موظف خواهدتامابقی اعتبارموردنیاز پروژه راجهت تکمیل پروژه تامین کند.

 حسین اسدی پوردرپایان گفت:با روالی که دراستان داریم ومخصوصاً تخصیصها باتوجه به اطلاعاتی که ما ازسامانه هادریافت کرده ایم تخصیص استان حدود36 درصدبوده واین درحالی است که باتوجه به مبلغ کمی که برای اعتبارات فضاهای آموزشی وپرورشی لحاظ شده درحدود25 درصد می باشد که ماهم ازلحاظ اعتباری استان جزء استانهای محروم کشورقرارگرفته ایم وماانتظارداریم که نگاه هابه این سمت عادلانه باشد.