پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 

نیک اندیشان می توانندباتقبل30 درصدازهزینه ساخت مدرسه نام خودراجاودان کنند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

مهندس اصلانی معاون امورعمرانی استانداری لرستان ضمن تقدیرازبانی کارخیرگفت:سرکارخانم منحال پس ازدست دادن همسرگرامیشان که انشاء الله پروردگارمتعال روح ایشان راموردرحمت عظیم خودش قراردهدبه این اندیشه افتاده است که یک بنایی راایجادبکندتانام همسرش برای همیشه دراذهان جاودان بماند.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود:بنده اگربخواهم امیدی رادرزندگی به خداوندداشته باشم تنها نقطه مثبت من این است که فقط وفقط باخیرین مدرسه سازنشست وبرخاستی داشته ام به عنوان عضوکوچکی ازانجمن خیرین مدرسه ساز باتمام وجواحساس میکنم ومیدانم کسانی که امرخیرخصوصاً خیرینی که مدرسه می سازندانسانهای متفاوت تری ازاقشارجامعه هستند.

وی تصریح کرد:بنده باتعدادکثیری ازعزیزان خیرمدرسه سازسروکارداشتم،عزیزانی یک عمرثروت اندوزی ویک عمرزحمت کشیدن ویک عمرمجاهدت وتلاش وکوشش ولی به یکباروبراساس یک تصمیم درست باانجام یک عمل پسندیده وکارخیراین امرپسندیده رابه اجتماع وآیندگان تقدیم می کند،یک شهامت وشجاعت کم نظیری رامی طلبد،بنده تبریک عرض میکنم به بانی امرخیرمدرسه سازوهمه عزیزانی که این بستررافرام کردندوامروزسرکارخانم منحال این فضاراایجادکردند.

معاون عمرانی استانداری لرستان اظهارداشت:درجهت جذب وجلب مشارکتهای مردمی این نکته موردمفعول واقع نشودکه اگرخیربزرگواری ونیک اندیشی قصدارائه خدمتی راداردحتماًنیازی نیست که یک مدرسه رابطورکامل احداث نمایددولت وما این آمادگی راداریم تامرز 70 درصداعتبارات موردنیازپروژه های مشارکتی راماتامین کنیم ویک انسان نیک اندیش وفرهنگ دوست بتواندباتامین 30 درصدازهزینه های ساخت وتکمیل یک مدرسه نام نیک خودش رادرردیف خیرین مدرسه سازجاودان نماید.