پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

صاحبنظران و كارشناسان مباحث توسعه بر اين باورند كه رشد شاخص هاي كمي و كيفي در نظام آموزشي هر كشور، نقش تعيين كننده اي در ارتقاء سطح توسعه يافتگي جوامع مختلف خواهد داشت و به همين دليل حجم قابل توجهي از اعتبارات كشورها همه ساله در بخش آموزش و پرورش هزينه و به تعبير دقيق تر سرمايه گذاري ميشود. بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، نظام برنامه ريزي كشور مبتني بر رويكردهاي ارزشي نظام اسلامي توجه ويژه به نظام آموزشي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است و يكي از ابعاد بسيار مهم نظام تعليم و تربيت موضوع فضاهاي آموزشي است كه در سال هاي اخير تحولات چشمگيري در اين عرصه پديد آمده است.
رشد عملیات مقاوم سازی و نوسازی مدارس
تحقيقات انجام شده در سال هاي مياني دهه هشتاد نشان داد كه از مجموع 450 هزار كلاس درس موجود در كشور، 132 هزار تخريبي و 126 هزار كلاس درس نيازمند مقاوم سازي بوده است؛ به تعبير ديگر از حدود 100 هزار ساختمان آموزشي كشور در همان سال ها، حدود 29 هزار مدرسه تخريبي و 28 هزار مدرسه نيز نيازمند مقاوم سازي بوده است. با انجام این تحقيقات در نهايت سال 1385 قانون مقاوم سازي و تخريب و بازسازي مدارس فرسوده كشور به تصویب رسید و براساس آن دولت، عمليات مقاوم سازي و نوسازي 132 هزار كلاس تخريبي و 126 هزار كلاس هاي نيازمند مقاوم سازي را در دستور كار قرار داد. در طي پنج سال اخير حجم قابل توجهي از فضاهاي آموزشي شناسايي شده در طرح مزبور نوسازي و به سطح استانداردهاي قانوني ارتقاء يافته كه نقش بسزايي در رشد شاخص هاي آموزشي كشور داشته است.
جایگاه استان تهران
در اين ميان استان تهران به دليل رشد و كثرت جمعيت دانش آموزي و مواجه بودن با پديده مهاجرپذيري و مسئله كمبود زمين براي ساخت مدارس و فضاهاي آموزشي به خصوص در كلان شهر از شرايط ويژه اي برخوردار بوده است و به همين دليل اجراي طرح تخريب و بازسازي و مقاوم سازي مدارس دستاوردهاي ارزشمند را براي استان تهران در پي داشته است. همچنين عملكرد اداره كل نوسازي مدارس استان تهران در شش ماهه اول سال 1390 نشان مي دهد، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد تعداد 122 مدرسه و پروژه آموزشي و پرورشي مشتمل بريك هزار و 281 كلاس  با زيربنايي معادل 181 هزار و 416 متر مربع احداث و به ادارات آموزش و پرورش استان تحويل شده است. براي ساخت اين حجم از فضاهاي آموزشي اعتباراتي بالغ بر 700 ميليارد ريال هزينه شده است.
سهم خیرین مدرسه ساز
از مجموع پروژه هاي تحويلي در مهرماه سال جاري 12 پروژه مربوط به طرح مقاوم سازي مدارس فرسوده، 46 پروژه مربوط به طرح مقاوم سازي مدارس فرسوده،35 پروژه مربوط به اعتبارات استاني و 29 مدرسه نيز مربوط به پروژه هاي مشاركتي و خيري است كه با بهره برداري از اين مدارس بخشي از مشكلات مربوط كمبود فضاهاي آموزشي استان تهران برطرف مي شود. از مجموع پروژه هاي آموزشي تحويلي استان تهران از سال 78 تاكنون تعداد یک هزار و 38  پروژه به همت خيرين نيك انديش مدرسه ساز احداث و به نظام آموزشي استان تهران اهدا شده است. ضمن آنكه روند مشاركت نيكوكاران مدرسه ساز استان تهران در سال هاي اخير رو به رشد بوده است، به نحوي كه خيرين مدرسه ساز استان تهران در سال 1389 با تعهداتي بالغ بر 110 ميليارد تومان و در سال 1390 با تعهداتي بالغ بر 220 ميليارد تومان در رتبه نخست كشور قرار گرفتند.
پروژه های دردست اجرا
آمارهاي موجود نشان مي دهد در سال هاي اخير ـ از سال 1384 تاكنون ـ 831  پروژه آموزشي در استان تهران احداث و به بهره برداري رسيده است. از اين تعداد 321 پروژه به همت خيرين مدرسه ساز و 511 پروژه نيز از محل اعتبارات دولتي احداث شده است. هم اکنون نیز حدود 180 پروژه آموزشي در دست اجرا است كه در سال جاری و سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد.