پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

 نوسازی مدارس لرستان ازبازوهای توانمنداستانداری است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

دکترحبیب الله دهمرده استاندارلرستان درشروع سال جدیددرجمع کارکنان اداره کل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان لرستان گفت:نوسازی مدارس به عنوان یکی ازبازوهای توانمندبنده می باشد.

درابتدای جلسه مهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان ضمن تبریک سال نوو قدردانی ازحضورصمیمانه دکتردهمرده استاندارلرستان گفت:قبل شروع به کاردولت نهم،دراستان لرستان دربحث مدارس کپری متاسفانه مشکلات زیادی راداشت که یکی ازاقدامات بسیارخوبی که توسط دولت نهم ودهم صورت گرفت توجه ویژه دولت نهم ودهم به مناطق محروم وکمترتوسعه یافته بود.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان افزود:همکاران مادراداره کل نوسازی مدارس باتلاش شبانه روزی درعرصه مقدس مدرسه سازی حضوری فعال وچشمگیری راداشتندکه درنهایت منجربه تحولات خوبی دراین عرصه مقدس درسطح استان گردیده است.

درادامه جلسه دکترحبیب الله دهمرده استاندارلرستان ضمن تبریک سال جدیدبه کارکنان اداره کل نوسازی مدارس گفت:دلیل انتخاب بنده دربازدیدازاداره کل نوسازی مدارس به این خاطراست باتوجه به اینکه مهمترین سرمایه گذاری درهرمملکتی سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی است وتجربه ثابت نموده که بایستی برروی آموزش درابعادمختلف سرمایه گذاری کرد.

استاندارلرستان افزود: این سرمایه گذاری نسبت به سایرسرمایه گذاریها درکارخانجات پرسودتراست وسرمایه گذاری برروی نیروی انسانی پرسودترین بخش سرمایه گذاری است.

دکتردهمرده اظهارداشت:اعدادوارقامی که دراختیارمقسمین بودجه قرارداردبه گونه ای تنظیم بکنندکه اگرباکمبودبودجه واعتبارمواجه شدندازجاهای دیگرکم بکنندولی سهم آموزش راکمتردست بزنندوحتی آنرابطورکامل بپردازند.

ایشان بابیان اینکه مغزمتفکرجامعه آموزش است گفت:کسانیکه برروی بخش آموزش سرمایه گذاری کرده اندباعث سودآوری درجامعه شده اند.

استاندارلرستان گفت:نظام درابعادمختلف رقمهایی راکه دردولت آقای دکتراحمدی نژادتنهادرامرآموزش ومدرسه سازی  چندین برابردولتهای گذشته دراستان لرستان برابری می کندواین نشان دهنده این است که علیرغم همه کمبودها وکاستیهادردولت دکتراحمدی نژادبه زیرساختهای آموزش وپرورش توجه ویژه ای شده است که این خودنشات گرفته ازفرمایشات مقام معظم رهبری می باشد که تاکیدخاصی برروی این موضوع دارد.

وی اظهارداشت:درهمه استانهایی که من به عنوان استاندارمشغول به کاربوده ام نوسازی مدارس یکی ازبازوهای توانمندبنده بوده است ودرجاهایی که دستگاه اجرایی توان انجام کاری رانداشت سریعاً نوسازی مدارس واردعمل می شدووظیفه ذاتی نوسازی هم می باشد وموفق هم عمل میکردومایک رکوردونصاب درآن استان خلق میکردیم.

ایشان افزودند:باتوجه به نامگذاری وشعارامسال که توسط مقام معظم رهبری به تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی،برهمین اساس همگی ماتکلیف داریم به فضل الهی باهم افزایی وخبرجمعی باکارعلمی وکارشناسی شده درسال جدید ورودجدی به عرصه کارداشته باشیم.

وی اظهارداشت: درسال گذشته که به سال جهاداقتصادی نامگذاری شده بودکارهای بزرگی درکشور وازجمله استان لرستان انجام شدوامیدواریم که امسال هم  دست به دست هم بدهیم تا با ضمن تحقق فرامین مقام معظم رهبری درحمایت ازتولیدملی جزءاستانهای برترکشورباشیم .

استاندارلرستان بابیان اینکه فرصتها به راحتی به دست مانمی رسند اظهارداشت:یکی ازراهاهای  جلوگیری ازتبعیض واجرای درست عدالت همین امرآموزش می باشد که جزء مطالب اساسی وریشه ای می باشند.

حبیب الله دهمرده تاکیدکرد:یکی ازروشهای مبارزه بافقردرابعادمختلف هم فقراقتصادی وهم فقر دانایی سرمایه گذاری برروی آموزش است همین کارهایی که شماها انجام میدهیدوبایستی برای ارتقاء استان ازتمامی ظرفیتها به نحومطلوب استفاده گرد.

دکترحبیب الله دهمرده استاندارلرستان گفت:ما می توانیم باتعامل وهمدلی واخلاق وخوب وکارکارشناسی استانمان رابهترازاین بسازیم،کارشما درنوسازی مدارس فوق العاده مهم واساسی است،وتوفیقی است که نصیب شماشده است وآنهم ازجنس مدرسه که اگرمدرسه ای نباشددرنهایت دانش آموزی نخواهدبود.