پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
عكس ازحسين مكي زاده هرمزگان
عكس ازحسين مكي زاده هرمزگان
 

نوسازي مدارس هرمزگان عملكرددرخشاني دراجراي پروژه هاي عمراني دارد

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان ؛ مهندس رضايي معاونت امورعمراني استانداري  به همراه مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس استان وجمعي ازخبرنگاران ازپروژه هاي شاخص اداره كل نوسازي مدارس بازديدكردند.

بنابراين گزارش مهندس رضايي درجمع خبرنگاران عملكرداداره كل نوسازي مدارس هرمزگان را دراجراي پروژه هاي عمراني درخشان توصيف نمودندوروند پيشرفت فيزيكي وكيفيت اجراي آن وهمچنين توجه به معماري بومي استان راازشاخص هاي موردتوجه   اداره كل نوسازي مدارس دراجراي پروژه ها دانست.