پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
 

 

 

 

نوروز ،ارمغان بهار است و بهار یادآور تولدی دوباره ،سراغاز شکفتن ،روئیدن و سبز شدن .

هستی زمزمه ایی دارد و نیایشی و همه سپاس می گویند اورا که دوباره زنده می کند و می آفریند ، این پیام نوروز است که همراه با طبیعت دوباره زاده شویم وآفریدگار را به شکرانه ی این عطیه الهی ستایش کنیم .

در همایون لحظات وقت سعید نوروز

دلتان شاد ،کامتان شیرین ،بختتان پیروز