پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

نوای ربنا باحضورخیرین مدرسه ساز استان هرمزگان طنین اندازشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ، پخش اولین قسمت ویژه برنامه ماه مبارک رمضان بنام نوای ربنا باحضورخیرین مدرسه ساز درسیمای  مرکزخلیج فارس آغاز شد.

دراین برنامه سیدعبدالله هاشمی خیرین مدرسه ساز راآیات عشق ورزی دراستان هرمزگان دانست وافزود:مجمع خیرین مدرسه سازکارخودراازسال 1378دراستان شروع کردوهم اکنون بیش از 650نفرخیرمدرسه ساز عضومجمع خیرین مدرسه ساز می باشندکه براساس جمعیت ،استان هرمزگان بیشترین خیرین مدرسه ساز رادرکشوردارامی باشد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان ، موفقیت مجمع خیرین درمدرسه سازی را مرهون همراهی وهمدلی مجموعه  نوسازی مدارس  دانست.

درادامه علی اصغراسدپورازدیگرخیرین دعوت شده به ویژه برنامه رمضان ،مدرسه سازی راسنگ بنای توسعه یک کشوردانست واظهارداشت:مدرسه سازی بسترقدرت علمی کشوررافراهم می سازدوکشورمی توانددرمیادین علمی جایگاه والایی رابه خوداختصاص دهد.

درپایان اسدپورافزود:آنچه کشورمان راازسایرکشورهامتمایزمی سازدهمین دیدگاه مشارکت گونه مردم کشورمان درزمینه های  علمی ،اجتماعی ، فرهنگی وبه طورخلاصه درامورعام المنفعه است.

منبع:روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان