پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

نقش زن دربهبودعالم خلقت

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

 

زنان از جمله اقشار جامعه بوده كه اسلام براي آنان حقوق زيادي را مدنظرگرفته و برآن تاكيد دارد ، دين مقدس اسلام مكمل ترين دين در جهان است كه در هر بخش بيانات واضح و روشني دارد يكي از اين بخش ها مربوط زنان است كه در آيات و احاديث متعدد درباره حقوق ورعايت آن تاكيد زياد شده است .

 

باحضورمهندس حسین اسدی پورمدیرکل،معاونین وهمکاران خانم شاغل مراسم تجلیل ازمقام شامخ زن درسالن اجتماعات این اداره کل برگزارشد.

 

مهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان ضمن تقدیرازهمکاران زن گفت:باوجودزن است که مردآرامش پیدامیکندودرنهایت جامعه به آرامش خواهدرسیداینهاهمه به وجودزن وارتباط بین زن ومردبستگی دارد.

 

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان افزود:هم اکنون درکشورهای غربی به نقش مادرتوجه خاصی شده است،درحوزه های مختلف به نقش توجه ویژه ای شده است.

 

وی گفت:درجایگاه های سیاسی مملکتی امروزه زنان نقش بسیارخوبی راایفاءمی کنند.

ایشان درخصوص نقش زنان دراداره کل نوسازی مدارس گفت:بانوان مادرشاخص 82 درصدجزء قسمت های نخبه اداره کل محسوب می شوندوکارها به نحومطلوبتری انجام می شود.

 

اسدی پور به نقش زنان درمدرسه سازی اشاره کردوگفت:درحال حاضرتعدادزیادی ازخیرین زن بارقم های میلیونی ومیلیاردی درامرمقدس مدرسه سازی درجای جای میهن اسلامی بالاخص استان لرستان مشارکت فعالی دارندوانتظارمی رودنقش پررنگ تری رادجشنواره شانزدهم سالجاری ازخودبه منصه ظهوربرسانند.

 

درپایان به منظورقدردانی اززحمات وتقدیرازمقام شامخ همکاران زن هدایایی به رسم یابودبه آنهااهداءگردید.