پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

نقش اداره كل نوسازي مدارس لرستان دراجراي پروژ هاي باكيفيت قابل تقديراست

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

گردهمايي 2روزه اي مديران كل،معاونين وكارشناسان فني منطقه4كشور باحضورمعاونت فني ونظارت سازمان نوسازي مدارس كشور،ادارات كل نوسازي مدارس استانهاي ايلام،خوزستان،كرمانشاه،همدان ولرستان به ميزباني اداره كل نوسازي مدارس لرستان درروزهاي 19و20 ديماه89 درشهرستان خرم آبادبرگزارگرديد.

درادامه گردهمايي وبازديد ميهمانان ازپروژه هاي دردست اجراءو مقاوم سازي شده دراستان لرستان مهندس ترابي زاده معاونت فني ونظارت سازمان نوسازي مدارس كشو ضمن ابرازخرسندي ازرونداجراي پروژه هاگفت:خوشبختانه ماامروزشاهدهستيم كه دربحث هاي مربوط به سازه وكارساخت وسازدرمدارس به يك بلوغ مناسبي رسيده ايم .

معاون فني ونظارت سازمان نوسازي مدارس كشورافزود:در سمينارهاي منطقه اي كه بصورت مرحله اي دربين ادارات كل نوسازي مدارس كشور برگزارمي شود نكاتي راكه همكاران مطرح مي كنندنكات اشكالات سازه اي نيست بلكه پيشنهادات بهسازي فضاست كه اين نكته ارزشمنداست كه درساخت وسازفضاهاي آموزشي مابه آن رسيده ايم.

وي گفت: قطعاً مهندس اسدي پوروهمكاران ايشان دراجراي اين پروژه هاي خوب وموفق نقش بسيارشايسته اي داشته اندهمانطوريكه همه دوستان اذعان داشتند،كه بنده به نوبه خودم ازآقاي مهندس اسدي پوروهمكاران ايشان تشكرمي كنم.

محمدحسين ترابي زاده درادامه افزود: نكته اي كه بايستي مورد توجه ودقت ويژه اي قرارگيردبحث توجه وتحول فضاي فيزيكي ومعماري مدارس است وامروزديگرنظارت معماري رابه عنوان يك اصل درساخت وفضاهاي آموزشي به حساب مي آوريم .

مهندس ترابي زاده گفت: بانشاط كردن مدرسه وايجادارتباط فيزيكي بافرايندآموزش يك نكته اي است كه بطورجدي باستي به آن پرداخته شودواعتقادمابراين است كه مدرسه مي توانداثرمثبت درفرايند آموزش داشته باشد، لذا لازم است كه بحث نظارت معماري وتوجه به بانشاط سازي مدارس بصورت جدي پرداخته شودوتوجه شودانشاءالله آن تحولي كه دربحث سازه اي اتفاق افتاده است آن تحول هم درمعماري مدارس بخوبي اثرش نمايان ترشود.