پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

نقاط قوت وضعف جشنواره ها بایستی بررسی شود

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان – مهندس محمدرضا جعفری مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشوردرگردهمایی مشترک مشارکتهای مردمی وروابط عمومی نوسازی مدارس کشوردرخرم آبادگفت:لازم است که درپایان هرجشنواره نقاط قوت وضعف آن جشنواره بررسی ودجهت تقویت نقاط قوت واصلاح وجبران نقاط ضعف موجوداقدام شود.

وی هدف ازبرگزاری این گردهمایی رابرنامه ریزی وهماهنگی وتبیین برنامه های سازمان نوسازی مدارس واستفاده ازنکته نظرات کارشناسان عنوان کردوافزود:بنده لازم می بینم که اززحمات دکترحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور به عنوان پیرمیران وراهبرماوازسرکارخانم نیزاری رئیس ستادبانوان خیرمدرسه سازکشورتشکروقدردانی نمایم.

ایشان همچنین درادامه گفت: لازم میدانم اززحمات دکتررئیسی معاون عمرانی وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نوسازی مدارس کشور،نمایندگان سازمان درامورجشنواره های استانها،آقایان مهندس مسلمی،صالحی درسازمان،روابط عمومی ومشارکتهای مردمی سازمان وهمه کسانی که  دربرپایی جشنواره های استانی زحمت کشیده نهایت قدردانی راداشته باشم.