پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨
 

نظام مقدس جمهوري اسلامي همانندخورشيد دركل ايران اسلامي مي تابد

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

باحضوردكتردهمرده استاندار،حجت الاسلام ميرعمادي نماينده ولي فقيه دراستان وامام جمعه خرم آباد، ماكنعلي مديركل آموزش وپرورش استان، مهندس اسدي پورمديركل نوسازي مدارس لرستان وديگراعضاي شوراء جلسه شوراي آموزش وپرورش درمحل سالن اجتماعات استانداري لرستان برگزارگرديد.

 

درابتداي جلسه حضرت حجت الاسلام والمسلمين ميرعمادي نماينده والي فقيه دراستان وامام جمعه خرم آبادضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان وآرزوي قبولي طاعات جهت حاضرين درجلسه گفت: يكي ازرسالت مهم آموزش وپرورش احياي ارزشهاي ديني دربين نسل جوان است يعني اصلي ترين مسئوليت آموزش وپرورش زنده نگهداشتن ارزشهاي ديني دربين دانش آموزان ونسل جوان مي باشد.

نماينده ولي فقيه افزود: اگرمابتوانيم ارزشهاي الهي رادردلمان زنده نگه داريم بسيارمهم است.ومهمترين ارزشهاي ديني كه بايددردل انسانها زنده بشود چندامراست، اول پرورش عقلانيت درميان جوانان ما مي باشدچراكه عقل اساس امورمي باشدواگراستدلالهاي عقلاني رواج پيدابكند جوانان ما بيمه خواهندشد، دوم توسعه علمي وشكوفايي علمي درميان جوانان واهتمام به مطالعه درميان جوانان بايدبيشتربشودودرباره علم درقرآن كريم آمده است كه هيچ شرافتي مانندعلم نيست وديگراازارزشهاي ديني كه درروايات مابه آن تكيه شده است مسئله توجه به قرآن است مخصوصاً درماه مبارك رمضان كه مسئله ترويج فرهنگ قرآني يك مسئله است.

حجت الاسلام ميرعمادي درادامه افزود:درقرآن آمده است كه بزرگان امت من كساني هستند كه حاملان قرانندوقرآن رااساس كارقرارميدهند پس مابايدجوانان عزيزمان راباقرآن آشنا بكنيم كه بحمداله يك رويكردبسيارمناسبي درآموزش وپرورش درحال شكل گيري است وآن مسئله تاسيس دارالقرآن وخانه هاي قرآن است.تاجوانان ودانش آموزان ماباقرآن آشنابشوند.

ايشان بابيان اينكه  ادب ديني دانش آموزان ونسل جوان يكي ازارزشهاي ديني است گفت: شايسته است كه ماارزشهاي الهي وديني رادربين جوانان رازنده كرده واهتمام بورزيم جهت زنده نگه داشتن ارزشهاي ديني دربين دانش آموزان ونسل جوان وتلاشمان برباشدتاازموقعيتهاي مناسب باهمت مضاعف وكارمضاعف بتوانيم ارزشهاي ديني عدالت، كرامت،مهرورزي كه ازارزشهاي ديني مي باشندرازنده نگهداريم.

درادامه جلسه آقاي ماكنعلي مديركل آموزش وپرورش مطالبي رادررابطه باطرح ترنم ولايت وارتقاء شغلي فرهنگيان، تكريم وتوجه ويژه به جايگاه معلمين،بحث بيمه طلايي معلمين،اسكان وبرنامه هاي رفاهي معلمين بيان نمودند.

ايشان درادامه افزودند:سالجاري درمناطق محروم 227مجتمع آموزشي درسراسراستان خواهيم داشت.

درادامه جلسه مهندس اسدي پورمديركل نوسازي مدارس لرستان ضمن تبريك ماه مبارك رمضان وآرزوي قبولي طاعت جهت مدعوين وميهمانان حاضردرجلسه گفت:باتوجه به اهميت استفاده ازهوانيروزدرانتقال مدارس پيش ساخته به مناطق صعب العبوردرسال1385 بايك طرح ضربتي يك اقدام بسيارخوبي دردولت نهم شكل گرفت شناسايي مدارس كپري دراستان لرستان بودكه درطي اين طرح تعداد264مدرسه كپري و بيش از200مدرسه نامناسب دراستان شناسايي گرديدكه خوشبختانه باهمكاري هوانيروزسپاه پاسداران انقلاب اسلامي وكمك نزديك بسيج سازندگي استان وكشور وهمنطورهلال احمرجمهوري اسلامي ايران وهمكاري بسيارنزديك مديريت محترم آموزش وپرورش شهرستان اليگودرزكه عمده مدارس رادراين مناطق به صورت صعب العبورداشتيم توانستيم بااستفاده ازامكاناتي كه فراهم شده بود مدارس رابه صورت پيش ساخته آماده كرده بوديم باتوكل به خداي متعال توانستيم اين مدارس راتاجايي كه درتوانمان بود مشكلاتشان رامرتفع نمائيم.

مهندس حسين اسدي پوردرادامه افزود: امروزما42مدرسه درمناطق صعب العبوراستان داريم كه مي بايستي ازطريق چرخ بال انتقال داده شوندودرهمين جا دست نيازمان رابسوي هوانيروزمحترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،هلال احمرجمهوري اسلامي وهمينطورعزيزمانمان درهوانيروزارتش جمهوري اسلامي ايران درازكرده و باعنايتي كه استاندارمحترم به بحث كپرزدايي دارند،مابتوانيم اينها رادرمدت حداكثر3ماه بتوانيم اين مشكلات رابرطرف نمائيم.

مديركل نوسازي دررابطه باوضعيت 42باب مدرسه مناطق صعب العبورگفت: اين مدارس عمدتاًكپري نبوده وتعداددانش آموزان آنها حداكثر10نفربوده وعمدتاًفاقدفضاي فيزيكي موردنيازهستندكه جهت رفع اين مشكل هماهنگي بابسيج سازندگي استان و مكاتبات با رياست محترم سازمان بسيج سازندگي كشورانجام گرديده است واميدواريم كه حضرتعالي بارهنمودهاي خودتان ماراراهنمايي بفرمائيد.

درپايان جلسه آقاي دكتردهمرده استاندارمحترم لرستان ضمن خيرمقدم وآرزوي قبولي طاعات حاضرين درجلسه گفت:ازاين منبعدفاصله برگزاري جلسات مربوط به شوراي آموزش وپرورش حداكثر2هفته يكبارخواهدبود.

استاندارلرستان درادامه افزود: مادرادامه جلسات سعي خواهيم كرد تاازنقطه نظرات تمامي حاضرين درجلسه استفاده بكنيم وبه چندطريق ازنقطه نظرات،پيشنهادات وانتقادات عزيزان راخواهيم پذيرفت وازعزيزان انتظاردارم كه درمورددستورجلسه مطالعه لازم راداشته باشندكاربكنندومطالب درخواستي خودرابصورت مكتوب به دبيرخانه شورا ارسال نمايندتاباستفاده ازاين نقطه نظرات وپيشنهادات مابتوانيم باستفاده ازخردجمعي ويك اتاق فكرمناسب يك بانك اطلاعاتي قوي رادراختيارداشته باشيم.

دكتردهمرده افزودند : همه دستگاهها وهمه مديران موظفند درامرآموزش درهمه سطوح آموزش وپرورش،فني وحرفه اي آموزش عالي همه بايد كمك بكنندوتنها مربوط به يك ارگان نيست بلكه همه ارگانها بايددخالت وكمك بكنند.

ايشان درادامه تصريح كردند:مقام معظم رهبري تاكيددارنددرامرآموزش ودانايي به شدت كاربكنندكه اصلاًماهيت انقلاب ماهمين است،تعليم وتربيت همه باهم بايد باشندواگرعنصري مجهزبه يكي ازاينهاباشدوعنصرديگررانداشته باشدآنطوري كه بايدوشايد براي نظام كارايي نخواهدداشت.

ايشان تصريح كردند: همه مسئولين<دستگاههاي اجرايي ومردم دست به دست هم بدهيم وخودمان درآبادني كشورواستان شركت نمائيم وانتظاري ازبيرون نداريم وانتظارمان اين است كه اينها ايجادمزاحمت نكنند.ودشمنان ما مردم عزيز ايران رامنسجم تروروي توانمنديهاي كه داريم مردم عزيزايران ونظام مقدس جمهوري اسلامي رامصمم تركه استعدادها سريعتر درقسمتي به كاربيفتد.

دكتردهمرده دررابطه بامناطق صعب العبورومحروم استان گفت: نيازاست بابرگزاري جلسات مكررورايزني سايردستگاهها همچون گذشته پاي كاربيايندتااين42باب مدرسه رامطابق زمان خدمتي كرده وبه عنوان باقيات وصالحات ازخودشان ثبت وضبط بكننداينها مال نظام وهمه مردم مي باشند،نظام مانظام مقدسي است ومثل خورشيد دركل ايران مي تابدوهركسي مطابق استعدادوظرفيتش ازاين نوربهره مي بردو مثل ابري سخاوتنمندانه  مي باردوبعضي ازاستانها ازاين باران رحمت خوب استفاده كردندوبعضي هاهم يه قدري گيردارندواينها بايستي باگامهاي بلندتري حركت بكنندتاانشاءالله بصورت انفجاري جبران مافات بشود.