پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

نصب اسکلت مجتمع آموزشی حیات طیبه درمرکزلرستان

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

علی ماکنعلی،مدیرکل آموزش وپرورش استان ومهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان ازمجتمع آموزشی حیات طیبه شهرستان خرم آبادبازدیدنمودند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان دربازدیدازاین مجتمع گفت:باتوجه به ساستهای دکترحاجی بابایی وزیرآموزش وپرورش درخصوص احداث مجتمع های حیات طیبه درسراسرکشور،درهمین راستا وبه منظورتحقق این امراداره کل نوسازی لرستان درمردادماه سالجاری نسبت به احداث پروژه مذکوراقدام نمود.

مهندس اسدی پورافزود:درحال حاضرنصب اسکلت فلزی مجتمع آموزشی حیات طیبه باروندخوبی درحال اجراست که امیدواریم درزمان موردنظرموردبهره برداری قرارگیرد.