پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
 

نامگذاری خیابانی بنام بزرگ خیرمدرسه سازکشورمرحوم غلامرضامردانی آذری درشهرک یاغچیان تبریزتوسط شهرداری کلانشهرتبریز انجام گرفت.

مرحوم غلامرضامردانی آذری از بزرگ خیرین مدرسه سازکشور به همراه برداران خودمدارس زیادی رادرسراسر کشوراسلامی ایران احداث واهدای آموزش وپرورش کشورنموده اند.

شهرداری کلانشهرتبریز به پاس خدمات ارزنده این خاندان جلیل القدردراحداث مدارس درسطح کلانشهرتبریز وعلی الخصوص استان آذربایجان شرقی خیابانی رابه نام آن مرحوم درشهرک یاغچیان تبریز نامگذاری نمودند.