پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

میزخدمت دراداره کل نوسازی مدارس هرمزگان راه اندازی شد

مهندس مدرس :  میزخدمت  به منظوردستیابی سریع وآسان به خدمات دستگاههای اجرایی وارائه ی خدمات به موقع ومؤثربه مردم است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان مهندس مدرس درخصوص میزخدمت اظهارداشت: میزخدمت دراداره کل نوسازی مدارس ایجادیک راه سریع برای تسهیل درانجام امورارباب رجوع  درخصوص نوسازی مدارس عنوان کرد.

مهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان میزخدمت باعث کاهش گردش فیزیکی و سرگردانی ارباب رجوع درادارات وتسریع دررسیدن به نتیجه راازاهداف ایجادمیزخدمت دانست که درراستای طرح تکریم ارباب رجوع  انجام می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس افزود میزخدمت دراداره کل نوسازی مدارس هرمزگان وظایفی رادرجهت تکریم ارباب رجوع بایدانجام دهد: 1-ارائه اطلاعات  وراهنمایی های لازم به مراجعین درارتباط باامورمربوطه.

2-دریافت مدارک ودرخواستهای مراجعین 3-انجام امورودرخواستهای مراجعین 4- دریافت نتایج اقدامات انجام شده ازواحدهای ذیربط وارائه آن به ارباب رجوع 5-هدایت مراجعین به واحدهای ذیربط درمواردبسیارضروری پس ازهماهنگی باواحداقدام کننده.

درپایان مهندس مدرس بیان داشت اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان آماده ی ارائه خدمت بی منت به مردم است چراکه خدمت بی منت به مردم به عنوان یک معیار ارزشمنددراداره کل نوسازی مدارس هرمزگان است وتحقق خواسته های مردم وخدمتگزاری بی منت  پیام الهی است که رضایت خدا ونددرگرو خدمت بی منت به مردم است.

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان