پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
میانبر رسیدن به خوشبختی را در این کار پیدا کردم
خانم فاطمه عرب یکی از خیرین مدرسه ساز است که این گونه کارها را راه میانبری برای رسیدن به خوشبختی می داند و معتقد است در شرایط کنونی امری واجب تر از آن نمی توان پیدا کرد.
این بانوی نیک اندیش ساکن منطقه 16 تهران گام نهادن در امر مدرسه سازی را دارای برکات بسیار می داند و می گوید: امر مدرسه سازی ثواب و خیر آثار روحانی و معنوی بسیاری دارد که قابل مقایسه با چیزی نیست، در واقع کسب آرامش روحی و روانی و بروز احساس شادمانی مسائلی نیستند که بتوان با مال و ثروت به دست آورد.
وی می افزاید: دلگرمی شهروندان و دانش آموزان محروم و رضایت قلبی آن ها می تواند با خود، این آثار و بر کات را داشته باشد و لذت معنوی همراه بیاورد.
عرب عقیده دارد خیرین مدرسه ساز نیاز  به تقدیر و قدردانی ندارند، بلکه حمایت های معنوی می تواند آن ها را به ادامه کارشان تشویق و ترغیب کند و برایشان دلگرمی باشد.
این خیر مدرسه ساز منطقه 16 از جشنواره خیرین مدرسه ساز شهر تهران به عنوان راه میانبر یاد می کند که می تواند باعث آشنایی بیشتر شهروندان با آثار و برکات امر مدرسه سازی شود و آنها را به خوشبختی معنوی برساند.