پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 

درآخرین روزازهفته پژوهش علی آذرنژادمدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی طی مراسمی که ازطرف استانداری آذربایجان شرقی برگزارشدبعنوان پژوهشگربرترسال 89استان معرفی شده ولوح تقدیردریافت نمودند.

بدینوسیله ماکارمندان نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ضمن اظهارشعف مراتب تبریک خودرابه کل جامعه نوسازی مدارس استانهای کشورابرازمی نماییم.