پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
 

اداره كل نوسازي ؛ توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي در نظر دارد به استناد بند يك ماده 19 تصويب نامه شماره 13890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه شماره 67490 مورخه 24/11/1383 رياست جمهوري پروژه هاي ذيل را از طريق فراخوان به مناقصه عمومي بگذارد .

لذا شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت دعوتنامه شركت در مناقصه تا تاريخ 3/8/89 به اين اداره كل واقع در اراك خيابان دانشگاه -20 متري استقلال - روبروي بهزيستي - واحد قراردادهاي اداره كل نوسازي مدارس استان مركزي مراجعه نمايند .

ضمنا"در صورت نيازبه اطلاعات بيشترمي توانند با شماره تلفن 1-3670100 داخلي 239 -  امور قراردادها تماس حاصل نمايند .

متن اين مناقصه در پايگاه ملي مناقصات به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir و پايگاههاي اينترنتي سازمان نوسازي مدارس كشور ( استان مركزي ) به آدرس www.nosazimadares.ir   مي باشد .

                                                                            

رديف

مشخصات پروژه ها

مبلغ بر آورد به ريال

1

احداث سالن ورزشي روستاي كارچان

000/000/900/1

2

احداث سالن ورزشي شبانه روزي دخترانه معتضدي كودزر فراهان

000/000/900/1

3

احداث سالن ورزشي دبيرستان شبانه روزي دخترانه فاطمه الزهرا روستاي ايجان خنداب

000/000/900/1

4

احداث دبستان 12 كلاسه شهرك امين اراك

000/000/650/7

5

تخريب وبازسازي دبستان 12 كلاسه آزادي غرق آباد

000/000/400/6