پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته ساختمان ،پايه وظرفيت آزاد ريالي درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 01/04/91به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در مشهد ، بلوار شهید دستغیب ( بلوار سجاد) نرسیده به چهارراه خیام خیابان بیستون 3 مراجعه نمایند . تلفن تماس:7681713

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1388

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 صبح مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 10 صبح  مورخ

1

90186- دبستانشهیدکدخداروستای

تکمیل واحداث ساختمان ومحوطه سازی

گجوانتبادکان مشهد

عمرانی

زیربناییسرجمع

4

776/268/058/1

000/000/15

11/04/91

13/04/91

2

90203- ابتداییجورابچیان

احداث ساختمان

تبادکان مشهد

عمرانی

زیربناییسرجمع

6

260/173/024/2

000/000/20

11/04/91

13/04/91

3

90197- مدرسهایمان

احداث ساختمان دیوارکشی ،محوطه سازی

عباسآبادعربجوین سبزوار

عمرانی

زیربناییسرجمع

6

581/654/770/2

000/000/20

11/04/91

13/04/91

4

90196- دبستانکلاتهآقازاده

احداث ساختمان ،          محوطه سازی

سبزوار

عمرانی

زیربناییسرجمع

4

970/279/511

000/000/10

11/04/91

13/04/91

5

870221 - احداثدبيرستان 12 كلاسهشبانهروزي

احداث سالن

چشامداورزنسبزوار

عمرانی

زیربناییسرجمع

6

093/193/467/3

000/000/25

11/04/91

13/04/91

6

90512- تکمیلسالنورزشیساجدی

تکمیل سالن ، محوطه سازی

ناحیه 4 مشهد

عمرانی

زیربناییسرجمع

4

760/660/829/1

000/000/20

11/04/91

13/04/91

7

900876-تكميلطبقهدومراهنماييشبانهروزيدخترانه

توسعه طبقه دوم

سرخس

عمرانی

زیربناییسرجمع

6

300/632/273/1

000/000/15

11/04/91

13/04/91

8

90195- توسعهراهنمائیفدائیاناسلام

توسعه طبقه اول ودوم

ناحیه 1 مشهد

عمرانی

زیربناییسرجمع

4

464/510/888/1

000/000/20

11/04/91

13/04/91

9

90250- هنرستانکاردانشابتکار

بهسازی لرزه ای

ناحیه 5 مشهد

عمرانی

فهرستی

4

851/314/443/1

000/000/20

11/04/91

13/04/91

10

90213- مدرسهصدیقهاحمدی

بهسازی لرزه ای

طرقبه

عمرانی

فهرستی

4

216/530/139/1

000/000/15

11/04/91

13/04/91

تضمین شرکت در مناقصه به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر

 2- واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف ----  اعتبار پيشنهادات : سهماهروابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان ر