پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ونوع قرارداد بخشنامه سرجمع(زيربنايي مقطوع )به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته ساختمان ،پايه وظرفيت آزاد ريالي درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  31/01/91 به واحد امور قراردادهای این اداره کل واقع در مشهد ، بلوار شهید دستغیب ( بلوار سجاد) نرسیده به چهارراه خیام خیابان بیستون 3 مراجعه نمایند . تلفن تماس:7681713

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1388 با شرایط بخشنامه سرجمع(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 صبح مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 10 صبح  مورخ

1

901537- احداثاستخرشنایسرپوشیدهدانشآموزان

احداثساختمانهادیوارومحوطه

بجستان

عمرانی

18

263/279/037/8

000/000/50

11/02/91

16/02/91

2

88004- دبیرستانعطایی

احداث ساختمان

ناحیه 3 مشهد

عمرانی

6

249/501/885/3

000/000/30

11/02/91

16/02/91

3

90168- راهنمائیشهیدحسیناصغرشورابی

احداث ساختمانها ، محوطه سازی

شورابتحتجلگه نیشابور

عمرانی

6

499/510/308/2

000/000/20

11/02/91

16/02/91

4

‌901268-احداثبیوتاتسالنچندمنظوره

تکمیل سالن

نوخندان

عمرانی

6

353/733/861

000/000/10

11/02/91

16/02/91

5

901520- احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزان

احداث وتکمیل ساختمان

ناحيه 3 مشهد

عمرانی

6

927/268/026/2

000/000/20

11/02/91

16/02/91

6

900882-احداثدبیرستانقدس

احداث ساختمان

ناحیه 4 مشهد

عمرانی

12

200/417/981/5

000/000/40

11/02/91

17/02/91

7

90179-مدرسه راهنمایی مهدیه

احداثساختمانهادیوارومحوطه

جاغرقطرقبه

عمرانی

6

854/145/980/1

000/000/20

11/02/91

17/02/91

8

901564-تکمیل مرکز آموزش فنی وحرفه ای دو منظوره غرب

تکمیل سالن

مشهد

عمرانی

8

250/346/485/3

000/000/30

11/02/91

17/02/91

9

86058- راهنمائیشهیدچمران

احداث سالن

شم آباد خوشاب سبزوار

عمرانی

6

550/168/767/4

000/000/30

11/02/91

17/02/91

تضمین شرکت در مناقصه به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر  2- واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل -----    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف ----  اعتبار پيشنهادات : سه ماه

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی