پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٣ فروردین ١٣٩٨
اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی درنظرداردازطریق مناقصه  تجهیزات خریداری نماید