پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

اداره كل نــــوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خوزستان در نظر دارد تجهيـــزات اداري كلاسي مورد نياز مدارس تحويلي سال 91 را مطابق جدول ذيل از طريق برگزاری منـــــــاقصه خريداري نمايد .

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ، در ساعات اداری به واحد تجهیزات این اداره کل واقع در اهواز کمپلو خیابان امیر کبیر شمالی نبش خیابان شرف مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود را در بازه زمانی زیر به دبیرخانه این اداره کل تسلیم نمایند .

 1 اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ 03/04/91 لغایت تاریخ 07/04/91 به فروش می رسد .

2 تسلیم پیشنهادها از تاریخ 10/04/91 تا پایان وقت اداری مورخ 21/04/91 می باشد . ( به مدت 10 روز )

3 مدت اجرای کار و تحویل تجهیزات موضوع مناقصه پس از عقد قرارداد ( 5/3 ماه ) می باشد .

4 مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :

تاريخ و زمان گشايش پاكت ( الف ) : 24/04/91 ساعت 10 صبح

تاريخ و زمان  گشايش پاكت ( ب ) : 24/04/91 ساعت 11 صبح

تاريخ و زمان گشايش پاكت ( ج ) : 01/05/91 ساعت 10 صبح

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه معادل 5% مبلغ پيشنهادي مي باشد .