پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

مناطق برتر طرح شناسنامه فنی فضا در تحویل فرم های شناسنامه :

1 منطقه مهردشت  تعداد 58 پروژه از           58 فضا         100  درصد

 2 منطقه آران و بیدگل تعداد 104 پروژه از     113 فضا           92 درصد

3 منطقه چادگان تعداد 120 پروژه از              132 فضا          91 درصد

مناطق بوئین و میاندشت گلپایگان کاشان در رده های بعدی قرار دارند .