پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
مهندس علی آذرنژاد
 

مقدمات برگزاری جشنواره ایرانیان مقیم ترکیه باحضورنمایندگان ایرانی درسرکنسولگری کشورترکیه انجام شد

باحضورآقایان جعفری مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور،ابراهیمی ورکیانی نماینده مرکزمدارس ایرانی خارج ازکشور،مهندس علی آذرنژاد مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ورضایی مدیرکل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی جلسه ای پیرامون مقدمات برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز ایرانیان مقیم کشورترکیه وهمچنین سایرکشورهای اروپایی همجوارترکیه،درشهراستانبول درکنسولگری ایران وباحضورجمعی ازخیرین سرشناس مقیم ترکیه انجام پذیرفت. 

دراقدامات اولیه ودرحضورسرکنسول ایران دراستانبول هیئتی باترکیب آقایان برهان الدین،خباز ،مهدوی وخانم برگشادی تشکیل ومقررگردید این هیئت نسبت شناسایی متمکنین ایرانی مقیم ترکیه وسایرکشورهای اروپایی اقدام تامقدمات تشکیل هیئت امناءومتعاقبابابرگزاری انتخابات وانتخاب هیئت مدیره توسط ایشان مجمع خیرین مدرسه ساز ایرانیان مقیم ترکیه که ازسیاستها وخط مشی های جامعه خیرین مدرسه سازکشورمان تبعیت خواهندکرداقدام لازم بعمل آید. 

درادامه این جلسه  مقررگردید کلیپهایی ازجشنواره های برگزارشده درداخل ایران وهمچنین کشورامارات متحده عربی ازسوی سازمان نوسازی مدارس کشورتهیه ودراختیاراین هیئت قرارگیرد.

آذرنژاد اشاره نمود درارزیابی نتایج این سفر چینی به نظر می رسد باپیگیری های مستمرمی توان جشنواره پرباری رادرکشورترکیه شاهدبود. 

وی افزود:درادامه این سفردیداری نیزباجناب آقای حدادعادل داشتیم که ضمن تاییداین حرکت معنوی خواستارگسترش فرهنگ خیرمدرسه سازی درکشوروفراسوی مرزهای ایران اسلامی شدند.