پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ مهر ١٣٩٧
       

 

مقاوم سازی 130کلاس درس دراستان هرمزگان

به گزارش روابط عمو می نوسازی مدارس هرمزگان مهندس مدرس اظهارداشت:درسالجاری تعداد30مدرسه درقالب 130کلاس درس بازیربنای 13000مترمربع بااعتباری بالغ بر30میلیاردریال دردست اجرامی باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان افزود:این پروژه ها درسطح استان درحال اجرامی باشندکه بیش از50درصداین پروژه ها درمهرماه سالجاری مورداستفاده جامعه دانش آموزی استان هرمزگان قرارخواهدگرفت.

مدرس درادامه گفت:اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ،فراهم نمودن بسترمناسب برای تحصیل آینده سازان کشوررارسالت اصلی خوددانسته وآرامش خاطردانش آموزان درکلاس های درس ، بهترین پاداش برای مجموعه ی اداره کل نوسازی مدارس خواهدبود.

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان