پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
       

 

مقاوم سازی 130کلاس درس دراستان هرمزگان

به گزارش روابط عمو می نوسازی مدارس هرمزگان مهندس مدرس اظهارداشت:درسالجاری تعداد30مدرسه درقالب 130کلاس درس بازیربنای 13000مترمربع بااعتباری بالغ بر30میلیاردریال دردست اجرامی باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان افزود:این پروژه ها درسطح استان درحال اجرامی باشندکه بیش از50درصداین پروژه ها درمهرماه سالجاری مورداستفاده جامعه دانش آموزی استان هرمزگان قرارخواهدگرفت.

مدرس درادامه گفت:اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ،فراهم نمودن بسترمناسب برای تحصیل آینده سازان کشوررارسالت اصلی خوددانسته وآرامش خاطردانش آموزان درکلاس های درس ، بهترین پاداش برای مجموعه ی اداره کل نوسازی مدارس خواهدبود.

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان