پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

مقاوم سازی یک راهبرداساسی دربحث حفظ سرمایه های ملی کشور است

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

مهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس استان لرستان گفت: مقاوم سازی به عنوان یک راهبرداساسی دربحث حفظ سرمایه های ملی کشور ودرنهایت استان می باشد.

مهندس حسین اسدی پورافزود:امروزه ما ازجدیدترین تکنولوژیهای ساخت وساز راکه دنیامورداستفاده قرارمیگیردتوسط دستگاه عملیاتی کرده ومورداستفاده قرارداده ایم که نمونه بارزآن مقاوم سازی مدارس می باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان تاکیدکرد:امروزه مقاوم سازی برای مایک راهبرداساسی جهت تحقق این شعارمحوری می باشدوبایستی زوایای مختلف این موضوع راموردبررسی قراردهیم .

اسدی پورگفت: دربحث مقاوم سازی مااین نخاله ها رابه حداقل می رسانیم یعنی درحدود20 درصدیک ساختمان اجباراً نیازبه جایگاهی برای دپوکردن این نخاله راپیدامیکندومابقی80درصدکه دراصل جزءسرمایه مملکت محسوب می شوندوبه سختی تولیدشده اند.

مهندس اسدی پوراظهارداشت: مادرحوزه مقاوم سازی عملاًهم ازسرمایه محیط زیست وهم ازمصالح باقیمانده وبه جای مانده ازتخریب ساختمانها بهره لازم رامی بریم.

مدیرکل نوسازی مدارس بابیان اینکه یکی ازشاخص های مادرحوزه مقاوم سازی حفظ امنیت است افزود:دانش آموزبه عنوان یک رکن اصلی درحوزه سرمایه انسانی تلقی می شودپس مابا این روش کاری میکنیم تااین سرمایه ها درمقابل حوادثی همچون زلزله،سیل وآتش سوزی حفظ نمائیم وبااجرای مقاوم سازی عملاً درحفظ سرمایه انسانی جامعه تلاش می کنیم.

حسین اسدی پوردرادامه افزود:کاربردمهندسی ارزش یک موضوع حیاتی برای ماتلقی می شودوامروزه درحوزه ساخت وسازمتاسفانه مشکل جدی که پیش روی ماوجودداردعدم بهره برداری صحیح ازمهندسی ارزش درپروژه هامی باشد.

مهندس اسدی پورگفت:مقام سازی بابی است که این فرصت رادراختیارماقرارمی دهدتابتوانیم درحوزه مهندسی ارزش که خیلی بحث مفصلی راهم می طلبدورودپیدابکنیم وعملاًباکمترین هزینه ممکن یک فضای آموزشی رااحیاء بکنیم.

 

ایشان افزودند:امروزه برای ساخت هرکلاس درس رقمی درحدود70میلیون تومان اعتبارنیازداریم البته به استثنای پروژه هایی که دارای سالن ورزشی وخوابگاه می باشندبه عنوان مثال دریک آموزشگاه6کلاسه براساس موافقت نامه های موجود به طورمتوسط برای هرکلاس درس حدود70میلیون تومان نیازمی باشدوباتوجه به مشکلاتی ازقبیل گرانی مصالح گاهاً بیش ازاین مبلغ درساخت وسازهرکلاس درس هزینه می شودکه بعدازبازگشایی پاکات مناقصات باتوجه به بحث مهندسی ارزش این رقم به26 میلیون تومان می رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس درادامه اظهارداشت:زمان برای جامعه مایک سرمایه محسوب می شود دانش آموزی که دریک فضای بدون کیفیت درحال تحصیل علم ودانش است قطعاً شرایط فیزیکی مدرسه به همان میزان درروحیه ونشاط دانش آموزتاثیرگذارخواهدبودولذاعملاً ماوقتی که زمان ساخت راکم می کنیم همانندپروژه های مقاوم سازی درحوزه زمان هم به نفع دانش آموزان وهم به نفع جامعه صرفه جویی لازم راانجام میدهیم.

ایشان درخصوص فرصتهای شغلی درسالجاری گفت:درسالجاری ماتعهدایجاد770فرصت شغلی درحوزه پیمانکاری استان می بایست داشته باشیم که باتوجه به حجم بالای پروژه ها دربحث ایجادفرصتهای شغلی رقم بالایی محسوب نمی شودوبخشی ازآنهم مربوط به پروژه های مقاوم سازی می باشد.