پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٤ مهر ١٣٩٧
 
همزمان باتعطیل شدن مدارس کارمقاوم سازی تعدادی ازمدارس درسطح استان آغازگردید.این طرح شامل135کلاس درس بازیر بنای12000مترمربع بااعتبار24میلیاردریال درتابستان سال جاری درحال اجرامیباشد