پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 
همزمان باتعطیل شدن مدارس کارمقاوم سازی تعدادی ازمدارس درسطح استان آغازگردید.این طرح شامل135کلاس درس بازیر بنای12000مترمربع بااعتبار24میلیاردریال درتابستان سال جاری درحال اجرامیباشد