پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 طی حکمی ازسوی آقای مهندس محمدرضا بیکی ، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ، آقای مهندس محمد ابراهیم آبادی به عنوان معاونت فنی و اجرایی این اداره کل منصوب گردیدند.