پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

طی حکمی ازسوی آقای مهندس محمدرضا بیکی ، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ، آقای سیدعلی طالبی به عنوان معاون اداری و مالی این اداره کل منصوب گردیدند.