پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

معاون فنی ونظارت سازمان نوسازی مدارس کشوراز15مجموعه آموزشی بستک بازدیدکرد

ترابی زاده:هیچکدام ازمدارس درزلزله بستک منجربه تخریب

نشدندوپایداری نسبی خودراحفظ کردند.

معاون فنی ونظارت سازمان نوسازی مدارس کشوردرگفتگوباخبرنگاراجتماعی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ازنگاه فنی مدارسی که دراین زلزله آسیب دیده اندمی توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول درمقابل زلزله هیچگونه آسیبی نداشتن وکاملا پایداری خودرادربخشهای مختلف درمقابل زلزله حفظ کردندکه مدارس مستحکم،وایمن هستند.

دسته دوم مدارسی هستندکه سابقه ساخت آنها بالای 40سال است وترک های قابل توجهی داشتن وبایدتخریب  وبازسازی شوندکه تعدادآنها 3مدرسه است که این مدارس منطبق باارزیابی نوسازی مدارس قبل ازوقوع زلزله است ودرلیست تخریب وبازسازی بوده است وبه دلیل محدودیت اعتباراین مدارس بازسازی نشدند.

وی گفت:دسته سوم مدارسی هستندکه آسیبهای جزئی دربخش غیرسازه ای داشتن ونیازبه ترمیم و تعمیردارندکه براساس هماهنگی های بعمل آمده بااداره آموزش وپرورش بستک ونوسازی مدارس هرمزگان مقررشدعملیات ترمیم  وتعمیرمدارس باسرعت بیشتری انجام پذیرد.

ترابی زاده درادامه افزود:اگر امروز برخی از مدارس به عنوان فضای اسکان آسیب دیدگان استفاده می شود ناشی از نگاه صحیح برنامه ریزان است لذا امیدواریم با حمایت مسئولان برای اختصاص اعتبار طرح تخریب و بازسازی، آهنگ کار با سرعت بیشتری ادامه یابد.

منبع :روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان