پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

معارفه وتوديع ذيحساب اداره كل نوسازي مدارس لرستان

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

باحضورآقاي چگني مديركل اموراقتصادي ودارايي استان،مديركل نوسازي مدارس لرستان، آقاي هدايتي رئيس خزانه داري استان،معاونين،حراست وامورمشاركتهاي مردمي نوسازي مدارس مراسم توديع آقاي سيف الهي ذيحساب سابق ومعارفه آقاي صابرپوربه عنوان ذيحساب جديددرسالن اجتماعات اين اداره كل برگزارگرديد.

دراين مراسم ابتدا مهندس اسدي پورمديركل نوسازي مدارس استان لرستان ضمن گراميداشت يادوخاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس و خيرمقدم به حاضرين درجلسه گفت:به عنوان يك تكليف ويك وظيفه برخودلازم ميدانم كه ازعنايت ويژه آقاي چگني مديركل محترم اموراقتصادي ودارايي كه دراستان شاهدزحمات وتلاش ايشان وهمكارانشان درادارت هستيم واين يك نعمتي است كه خداوندبه ما ارزاني داشته است.

ايشان افزودند:خداوندراشاكرهستيم كه الحمدالله دراين سنگرمقدس همكاران عزيزي حضوردارندوبزرگاني هستند وماهاكه دردستگاههاي اجرايي مشغول خدمت رساني هستيم به عنوان يك پشتوانه محكم عزيزان رادركنارخودمان داريم ودرعملكرددستگاههاي استان الحمدالله درطي اين مدت چندسال اين پشتوانه قوي،علمي وكارآمدراداشتيم.

مهندس حسين اسدي پورگفت:تمام تلاش بنده وهمكارنم دراداره كل به اين سمت بودتابتوانيم انشاء الله دركنارايشان مسائل مربوط به پرداختها به پيمانكاران ورعايت ضوابط ومقررات قانوني رارعايت نمائيم، تلاخيها وشيرينهاي زيادي رامادرطي اين4سال باهمديگرداشته ايم وهمواره به عنوان يك استاددانشگاه ويك مولف برتردرسطح كشور دراين اداره كل مشغول به انجام وظيفه وخدمت رساني به هم استانيهاي عزيزمان بوده است، وبنده لازم ميدانم نهايت قدرشناسي وقدرداني اززحمات جناب آقاي سيف الهي رادرطول 4سال خدمت صادقانه ايشان درسنگرمقدس مدرسه سازي راداشته باشم وباتوجه به اينكه مدرسه سازي يك عرصه مقدسي بوده وعلماي بزرگوارما هم به اين موضوع تاكيدفراوان داشته انداميدوارم كه تلاشهاي ايشان درپرونده اعمالشان ثبت وضبط شده وباقيات وصالحاتي براي ايشان باشد.

درادامه آقاي چگني مديركل اموراقتصادي ودارايي استان گفت : وزارت اموراقتصادي ودارايي يك دستگاه نظارتي وپشتيباني براي دستگاههاي اجرايي كشورمي باشد ودراين راستا اهرمهاي مختلفي وجودداردكه يكي ازاين مواردوجودهمكاران ذيحساب ما دردستگاههاي اجرايي است كه با2منظورنظارت وپشتيباني دراين دستگاهها مي باشد.

ايشان درادامه افزودند:خروجي كاراموراقتصادي ودارايي همانند ديگردستگاهها وياهمچون نوسازي نيست كه بگوئيم مامثلاًچقدرمدرسه وياچقدرراه ساخته ايم، ولي همينكه مي بينيم اداره كل نوسازي مدارس دركارهاي خودموفق بوده واداره راه وترابري دركارهاي خودموفق مي شوند ماهم درواقع به خودمان مي باليم واحساس مي كنيم كه كارمان رادرست انجام داده ايم وموقعي كه خروجي دستگاهي مثل نوسازي مدارس وسايردستگاههاي اجرايي استان رامي بينيم وباسايراستانهاي كشورمقايسه ميكنيم مي بينيم كه بحمداله كارهاي خوبي صورت گرفته واحساس ميكنيم كه نقش پشتيباني كننده ايكه به عهده اقتصادودارايي بوده درخصوص تخصيص ها وخزانه وهماكاران ذيحساب تاحدودي خوب انجام شده است.

درپايان به منظورقدردراني اززحمات 4ساله آقاي سيف الهي ذيحساب سابق اداره كل نوسازي مدارس لرستان لوح تقديري به ايشان اهداء گرديد.