پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

مشارکت700تیم متخصص وآموزش دیده سازمان وادارات کل نوسازی مدارس کشور

درتهیه شناسنامه فنی مدارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

دکترمرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر ورئیس سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشور درحاشیه برگزاری جلسه توجیهی شناسنامه فنی مدارس که باحضورکلیه مدیران ادارات کل نوسازی مدارس کشور درمحل سالن اجتماعت سازمان مرکزی برگزارگردیدگفت : برای اجرای هرپروژه بزرگی وهرکارخارق العاده ای نیازبه برنامه ریزی است وپیش زمینه برنامه ریزی هم داشتن آماردقیق،آمارقابل دفاع وآماری که بشودازآنهااستفاده کردبرای برنامه ریزیه های آتی ،آماری که قابل پردازش باشدوباپردازش آن اطلاعات مابتوانیم به نقاط ونقاط ضعف دست یابیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درخصوص اهمیت طرح تهیه  شناسنامه فنی فضا گفت: سازمان نوسازی مدارس کشوروبه تبع آن ادارات کل نوسازی مدارس استانها بنا به رسالت خودکه تامین فضاهای آموزشی مناسب،تجهیزفضاهای آموزشی،تامین فضاهای پرورشی،ورزشی وهرآنجه موردنیازدانش آموزان کشوراست تصمیم براین گرفت وبراساس توصیه هایی که وزیرمحترم آموزش وپرورش داشتندبه روزرسانی اطلاعات شناسنامه فنی مدارس راانجام بدهندوسامانه بسیارقوی طرح کندتحت عنوان سامانه شناسنامه فنی مدارس که براسای اطلاعاتی که جمع آوری خواهدشددرحقیقت افق حرکت وزارت آموزش وپرورش ودولت درزمینه تامین فضاهای آموزشی کشور،تجهیزفضاهای آموزشی کشوربه روزرآوری فضاهای آموزشی کشورترسیم خواهدشد،چندصدآیتم مهم ازبحث های زمین وفضاگرفته تامشخصات بسیارریزسازه ای،معماری،تجهیزات مکانیکی وبرقی فضاهای آموزشی،پرورشی،ورزشی واداری وزارت آموزش وپرورش استخراج خواهدشد.

ودرنهایت باوروداطلاعات به این سامانه برنامه ریزیه های لازم برای سالهای صورت خواهدگرفت،

دکترمرتضی رئیسی درادامه افزود: برای اجرای این کاربزرگ بیش از700 تیم متخصص آموزش دیده وتجهیزگردیده اندودرطی 5ماه اطلاعات لازم راجمع آوری خواهندکردواین کاربزرگ رابه نتیجه خواهندرساندودرحقیقت این سامانه بیس اطلاعاتی وآی تی وزارت آموزش وپرورش خواهدشدیعنی درکناراین سامانه اطلاعاتی،سامانه نیروی انسانی،سامانه دانش آموزی قرارخواهدگرفت واینها به هم متصل خواهدشدوبه لایحه های جی،آی،اس وسامانه کلی وزارت آموزش وپرورش اتصال پیداخواهدکرد.

معاون عمرانی وزیر افزود: ازطریق اطلاعات خروجی وبه روزرسانی این سامانه تمام اطلاعاتی که برای برنامه ریزی درزمینه فضا،تجهیزات،نیروی انسانی وسایرملزومات والزامات نظام تعلیم وتربیت کشورمورداستفاد وزارت آموزش وپرورش قرارخواهدگرفت.