پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

مشارکت دسته جمعی خیرین مدرسه ساز منطقه یک تهران برای ساماندهی وضعیت مدارس
خیرین مدرسه ساز منطقه یک به منظور مشارکت و همیاری اصولی و کارامد در امر خدا پسندانه در طرح تجمیع ایثار شرکت می کنند.
به گزارش خبرنگار مجمع خیرین مدرسه ساز شهر تهران ، در این طرح که به پیشنهاد خیرین مدرسه ساز منطقه یک قابلیت اجرایی یافته است، این فرصت فراهم می شود که یک یا چند خیر با توجه به وسعت کار مدرسه و تجهیزات مورد نیاز آن،با یکدیگر مشارکت داشته باشند و ایثار و از خود گذشتگی را به طور جمعی نشان دهند.
بر پایه این گزارش پیش بینی می شود اگر خیرین مدرسه ساز منطقه یک تهران در ساخت مدارس خیر ساز به طور جمعی و چند نفره شرکت داشته باشند از یک طرف ساخت و اجرای پروژه به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق نمی افتد و از طرف دیگر ساخت مدارس خیر ساز با رشد و شتاب بیشتری دنبال شده و زودتر به مرحله بهره برداری خواهد رسید .
مدرسه جمهوری اسلامی یکی از مدارس فرسوده منطقه یک محسوب می شود که خیرین مدرسه ساز انتظار دارند با مشارکت گروهی خود بتوانند آن را تخریب و بازسازی کنند.