پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

 

 

بسمه تعالی

            مزايده عمومي شماره951 سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور

موضوع: فروش دو دستگاه آپارتمان اهدايي خيرين مدرسه ساز

*شرايط بر گزاري مزايده:

سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسكوني به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي بفروش رسانده و از محل آنها نسبت به احداث مدرسه براي دانش آموزان اقدام نمايد. لذا از متقاضيان خريد درخواست ميگردد پس از نشر آگهي نوبت اول لغايت پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 1/4/93 در روزها وساعات اداري جهت اخذ اسناد و شرايط مزايده به پورتال اين سازمان(www.nosazimadares.ir  ) مراجعه و يا حضورا به نشاني اين سازمان،طبقه همكف، اتاق شماره 124  مراجعه نمايند، از كليه شركت كنندگان (اعم از حقيقي و حقوقي) دعوت بعمل مي آيد بادر نظرگرفتن كليه شرايط ذيل(23بند) آمادگي و پيشنهاد خود را اعلام نمايند.

 

مشخصات املاك:

الف) آپارتمان مسكوني به ميزان شش دانگ و به مساحت 53/162 متر مربع مطابق سند مالكيت 883514 ب-91 به شماره فرعي 181519 و شماره اصلي 4476 مفروز و مجزي از 3404 قطعه يك، به شماره ثبت 500234 واقع در تهران خيابان سي متري نيروي هوايي خيابان 35/6 پلاك 10 (177 قديم ) طبقه همكف.

 

ب) آپارتمان مسكوني به ميزان شش دانگ به مساحت 58/71 متر مربع (كه مساحت 06/4 متر مربع آن بالكن است) مطابق سند مالكيت به شماره ملك 872/28 دفتر خانه 460 به شماره ثبت 142920 واقع در پاسداران، كوهستان ششم ، پلاك13 (9 قديم) طبقه اوّل سمت شمال غربي(با موقعيت اداري)

 

 

 

آدرس سازمان (مزايده گزار): تهران-خيابان دكتر علي شريعتي،بالاتر از پل رومي، بلوارصبا (قيطريه) كوچه شهيد سيد عباس حسيني، سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور

 

                                                               نام ونام خانوادگي:                                             امضاء

 

1-زمان بازديد: همه روزه به جز ايام تعطيل يك روز پس از انتشار آگهي نوبت اوّل لغايت پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 01/04/93(تلفن هماهنگي،24572220،،24572266-021)

2-چگونگي دريافت اسناد وشرايط مزايده:با مراجعه حضوري به آدرس سازمان ويا از طريق مراجعه به پورتال سازمان(تلفن هماهنگي: ،،24572220،،24572266 -021)

3- مهلت و مكان تسليم پيشنهادات: تا پايان وقت اداري  روزسه شنبه مورخ 03/04/93 به دبيرخانه سازمان(به آدرس سازمان،مزايده گزار)

4-زمان بازگشايي پاكات پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 04/04/93 در محل سالن جلسات سازمان

5- پيشنهاد مي بايست در فرم مخصوص پيشنهاد قيمت (پيوست شماره 2 اين شرايط) با درج كامل مشخصات پيشنهاد دهنده ارائه و در پاكت قيمت (پاكت ج) قرار داده شود. روي پاكت ج مي بايست نام ونام خانوادگي پيشنهاد دهنده و عنوان آپارتمان پيشنهادي با ذكر مزايده شماره 951 درج شود.

تبصره: اگر شركت كننده متقاضي خريد هر دو دستگاه آپارتمان مي باشد مي بايست فرم پيشنهادي قيمت براي هر كدام جداگانه تكميل و در پاكت (ج) مخصوص قرار داده و ذكر نمايد (بايد دو پاكت ج  تسليم نمايد)

6- پيشنهاد دهنده مي بايست قيمت پيشنهادي خود را در فرم پيوست شماره 2 با دقت، خوانا و بدون قلم خوردگي با عدد و حروف بنويسد و امضاء(و در صورت داشتن مهر ،ممهور نمايد) نمايد، بديهي است به پيشنهادهاي ناخوانا، مخدوش ، قلم خورده و يا مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- پيشنهاد دهنده بايد روي پاكات پيشنهادي خود علاوه بر مشخص نمودن نوع پاكت(الف،ب يا ج)، جمله مربوط به آگهي مزايده عمومي شماره 951 را نوشته و آپارتمان پيشنهادي خود را قيد نمايد و نام و نام خانوادگي (و يا نام شركت) خود را نيز درج نمايد. 

8-كميسيون معاملات (مزايده) سازمان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و پيشنهاد دهندگان حق اعتراض به تصميم مأخوذه توسط كميسيون مذكور را نخواهند داشت.

9- كميسيون معاملات سازمان (مزايده) رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 04/04/93 در محل سالن جلسات سازمان تشكيل و پاكات پيشنهادات واصله مفتوح و پس از رسيدگي وفق مقررات برندگان اول ودوم هر آپارتمان مورد مزايده را مشخص و صورتجلسه خواهند نمود.

10- اداره كل منابع انساني و پشتيباني سازمان پس از دريافت صورت جلسه كميسيون معاملات سازمان، حداكثر ظرف مدّت 7 روز اداري نتيجه مزايده را با ذكرنام برنده اوّل و دوم به منظور اطلاع آنان در تابلوي اعلانات سازمان واقع در طبقه همكف مقابل نمازخانه نصب مي نمايد كه به منزله اعلام و اطلاع كتبي به برندگان نفر اوّل و دوم تلقي خواهد شد.

11-ميزان سپرده شركت در مزايده آپارتمان رديف يك جدول آگهي مزايده(خيابان سي متري نيروي هوايي-خيابان35/6-پلاك 10، طبقه همفك) مبلغ 270 ميليون ريال و ميزان سپرده شركت در مزايده آپارتمان رديف 2 جدول مذكور(پاسداران،كوهستان ششم،پلاك13 طبقه اوّل سمت شمال غربي) مبلغ 230 ميليون ريال مي باشد. كه شركت كنندگان در مزايده مي بايست بصورت ضمانت نامه بانكي(بدون قيد شرط) بامدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد ارائه نمايند(مطابق پيوست شماره يك اين شرايط).

                                                                   نام ونام خانوادگي:                                 امضاء:

-تبصره:به پيشنهادات فاقد سپرده،يا كمتر از ميزان مقرر،مخدوش، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12- پيشنهاد دهندگان(شركت كنندگان در مزايده) مي بايست پيشنهادات خود را در زمان مقرّر در آگهي (پس از انتشار آگهي لغايت يكشنبه مورخ 01/04/93 در روزها و ساعات اداري) و براي هر آپارتمان در سه پاكت جداگانه الزاماّ " هر سه پاكت لاك و مهر شده " (اگر متقاضي دو آپارتمان مي باشد 6 پاكت ارائه نمايد) به شرح ذيل به دبيرخانه سازمان (واقع در طبقه دوم،اتاق 317) تسليم نمايند.(پشت هر پاكت،درج نوع پاكت،الف يا ب يا ج  ونام و نام خانوادگي،عنوان آپارتمان وشماره مزايده 951 ضروري مي باشد)

پاكت الف: شامل تضمين بانكي معتبر شركت در مزايده(مطابق بند11 اين شرايط مزايده)

پاكت ب: حاوي 1- تمام صفحات اين شرايط مزايده كه مي بايست تمام صفحات امضاء و مهر (در صورت داشتن مهر) شده باشد. 2- تصوير شناسنامه و كارت ملّي متقاضي

*تبصره: براي اشخاص حقوقي (شركت هاو.................) تصوير آگهي تأسيس و آخرين تصميمات مجمع عمومي موضوع هر گونه تغييرات در روزنامه رسمي كشور مي بايست در پاكت ب قرار داده شود.

پاكت ج: حاوي فرم تكميل و امضاء شده پيشنهاد قيمت توسط متقاضي مطابق فرم پيوست2 اين شرايط(خوانا و بدون قلم خوردگي، و بدون هيچگونه شرط، ابهام و يا خدشه اي)

13- ابتدا پاكت الف شركت كنندگان باز و قرائت خواهد شد در صورتيكه تضمين بانكي معتبر و مطابق بند 11 اين شرايط باشد پاكت ب پيشنهاد دهنده باز خواهد شد، در صورتيكه محتواي پاكت ب مطابق رديف دوم بند 13  اين شرايط باشد و تمامي صفحات اين شرايط امضاء شده باشد،پاكت ج (قيمت) پيشنهاد دهنده باز خواهد شد و برنده مزايده كسي خواهد بود كه قيمت پيشنهادي او بالاتر از قيمت پايه كارشناسي بوده و از قيمت ساير پيشنهاد دهندگان بالاتر باشد. ( در صورتي كه متقاضي داراي مهر مي باشد، شركت ها و.............. بايد در كنار امضاء تعهد آور خود مهر مربوط را نيز حك نمايد.

14-به پيشنهاداتي كه پس از پايان وقت اداري اعلام شده(03/04/93 )به دبيرخانه سازمان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد، ضمنا مزايده مذكور با شركت هر تعداد متقاضي برگزار و توسط كميسيون معاملات سازمان با حفظ صرفه و صلاح دولت تصميم گيري خواهد شد.

15- برنده/برندگان اوّل مزايده از تاريخ نامه اعلام نتيجه كتبي مزايده( اداره كل منابع انساني و پشتيباني سازمان) به مدّت هفت روز به استثناي ايام تعطيل فرصت مراجعه به اداره كل دفتر حقوقي سازمان و واريز وجه كل يك و يا دو آپارتمان برنده شده( در صورتي كه برنده دو دستگاه آپارتمان مورد مزايده شده باشد) را به حساب كمك هاي مردمي سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور به شماره    2306800321  نزد بانك ملّت شعبه پل رومي تهران(كد 65235) را خواهند داشت، در صورت عدم مراجعه نفر/ نفرات اول برنده مزايده وعدم واريز به موقع وجه، سپرده شركت در مزايده او به نفع دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم مزايده(در صورت وجود وفق مقررات) به عنوان برنده مزايده انتخاب و وفق مقررّات نيز با وي رفتار خواهد شد.

 

تبصره:به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قراردارد به شرطي ابلاغ ميشود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپرده شركت در مزايده بيشتر نباشد.

                                                            نام ونام خانوادگي:                                 امضاء:                                                                                       

 

16-برنده مزايده(خريدار آپارتمان) پس از واريز وجه مي بايست حداكثر ظرف 60 روز پس از تاريخ نامه اعلام نتيجه مزايده (اداره كل منابع انساني و پشتيباني سازمان)، به اداره كل دفتر حقوقي سازمان(واقع در طبقه اول سازمان،اتاق 222) مراجعه و نسبت به انجام فرآيند معامله وانتقال سند اقدام نمايد.

17-سپرده شركت در مزايده نفرات اوّل و دوم مزايده بعداز انجام قطعي معامله و انتقال سند مسترد خواهد شد، لكن سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده پس از صورت جلسه كميسيون معاملات سازمان و اعلام نتيجه كتبي مسترد خواهد شد

18-حضور كليه پيشنهاد دهندگان در روز بازگشايي پاكات (ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 04/04/93 ) و در زمان قرائت پيشنهادات در جلسه كميسيون معاملات(مزايده) سازمان بلا مانع خواهد بود.                                                                                     

 

19- شركت كننده در مزايده(پيشنهاد دهنده) به سازمان مزايده گزار تعهد و اطمينان ميدهد كه آپارتمان / آپارتمانهاي پيشنهادي خود را از نزديك بازديد نموده و با آگاهي و اطلاع كامل از وضعيت موجود، ميزان عرصه واعيان وساير مشخصات آنها،تمامي اسناد و اين شرايط مزايده را به دقت بررسي و مطالعه نموده و با قبول وضع موجود و تمامي مفاد اين شرايط مزايده، فرم پيشنهاد قيمت (پيوست2) راتكميل و امضاء نموده است.

 

20-تمامي هزينه هاي نقل و انتقال سند، هزينه چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و كليه بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ روز مزايده و بازگشايي پاكات و انتقال قطعي اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده مي باشد.

21- برنده مزايده حقّ واگذاري آپارتمان/آپارتمانهاي برنده شده را تا قبل از انتقال قطعي سند به اشخاص ديگر (حقيقي يا حقوقي) نخواهد داشت.

22- پيشنهاد دهنده با امضاء تمامي صفحات اين شرايط مزايده متعهد و ملزم به اجراي مفاد آيين نامه معاملات دولتي مي باشد.

23- شركت كاركنان دولت در مزايده بلامانع مي باشد.

تمامي اسناد، صفحات و 23 مورد شرايط مزايده فوق را قرائت نمودم ومورد تاييد وقبول اينجانب مي باشد.

 

                                                           نام ونام خانوادگي پيشنهاد دهنده:                             تاريخ:

 

                                                                             مهر وامضاء:

 

 

 

فرم پيوست 2 (مزايده شماره 951 سازمان نوسازي،توسعه وتجهيز مدارس كشور)

 

الف) برگ پيشنهاد قيمت: براي آپارتمان مسكوني به مساحت 53/162 متر مربع واقع در تهران، خيابان سي متري نيروي هوايي، خيابان 35/6 پلاك 10 (177 قديم) طبقه همكف

الف) مشخصات شركت كننده:

نام و نام خانوادگي:                                     نام پدر:                                                شماره شناسنامه:

 

شماره ملّي:                                               تاريخ تولد:                                             محل تولد:

 

تلفن ثابت:                                               تلفن همراه:

آدرس محل سكونت :

در صورت شخص حقوقي:

عنوان شركت/سازمان/  موسسه :                                       نام و نام خانوادگي مدير عامل :

شماره ثبت:                                                              تاريخ ثبت:

آدرس :

تلفن دفتر :                                                              دور نويس دفتر:

ب: مبلغ پيشنهادي:

قيمت پيشنهادي خود رابراي آپارتمان مذكور واقع در سي متري نيروي هوايي،خيابان35/6 پلاك10 طبقه همكف:

 

 به عدد                              ريال و  به حروف:                                                             ريال  اعلام ميدارم.

 

     اينجانب                                 آپارتمان فوق را رويت نموده و ضمن اعلام اطلاع و آگاهي كامل خود از وضعيت موجود، عرصه و اعيان، اسناد و شرايط مزايده،پيشنهاد قيمت داده ومتعهد ميگردم در صورت برنده شدن جهت تهيه و پرداخت ثمن نقدي آن هيچگونه مشكلي نداشته ودر موعد مقرر نسبت به واريز وجه كل آن اقدام مي نمايم، در ضمن تأكيد مي نمايم در صورت برنده شدن و انصراف از خريد و ضبط سپرده شركت در مزايده به نفع دولت،هيچگونه اعتراضي نداشته و در خواستي جهت استرداد آن نخواهم نمود.

 

مراتب فوق قرائت شد و تماما مورد تأييد است .    مهر و امضاء

 

                                                        تاريخ :

 

 

توجه:اين فرم مي بايست به دقت تكميل وامضاء شده(ودرصورت داشتن مهر،ممهور شده) ودر پاكت ج قرار داده ولاك ومهر شده به همراه دو پاكت لاك و مهر شده الف وب در موعد مقرر تسليم دبيرخانه سازمان(مزايده گزار )گردد.

 

 

فرم پيوست 2(مزايده شماره 951 سازمان نوسازي،توسعه وتجهيز مدارس كشور)

ب) برگ پيشنهاد قيمت: براي آپارتمان مسكوني به مساحت 58/71 متر مربع واقع در تهران، خيابان پاسداران،كوهستان ششم،پلاك13 (9 قديم) ،طبقه اوْل سمت شمال غربي

الف) مشخصات شركت كننده:

نام و نام خانوادگي:                                     نام پدر:                                                شماره شناسنامه:

 

شماره ملّي:                                               تاريخ تولد:                                             محل تولد:

 

تلفن ثابت:                                               تلفن همراه:

آدرس محل سكونت :

 

در صورت شخص حقوقي:

عنوان شركت/سازمان/  موسسه :                                 نام و نام خانوادگي مدير عامل :

شماره ثبت:                                                              تاريخ ثبت:

آدرس :

تلفن دفتر :                                                              دور نويس دفتر:

ب: مبلغ پيشنهادي:

قيمت پيشنهادي خود رابراي آپارتمان مذكور واقع در پاسداران،كوهستان ششم،پلاك 13 طبقه اول:

 

 به عدد:                           ريال و  به حروف:                                           ريال اعلام ميدارم.

 

     اينجانب                            آپارتمان فوق را رويت نموده و ضمن اعلام اطلاع و آگاهي كامل خود از عرصه و اعيان، اسناد و شرايط مزايده،پيشنهاد قيمت داده ومتعهد ميگردم در صورت برنده شدن جهت تهيه و پرداخت ثمن نقدي آن هيچگونه مشكلي نداشته ودر موعد مقرر نسبت به واريز وجه كل آن اقدام مي نمايم، در ضمن تأكيد مي نمايم در صورت برنده شدن و انصراف از خريد و ضبط سپرده شركت در مزايده به نفع دولت،هيچگونه اعتراضي نداشته و در خواستي جهت استرداد آن نخواهم نمود.

 

مراتب فوق قرائت شد و تماما مورد تأييد است .   مهر و امضاء :

 

                                                                           تاريخ:

 

 

توجه:اين فرم مي بايست به دقت تكميل و امضاء شده(ودر صورت داشتن مهر،ممهور شده) ودر پاكت قيمت(ج) قرار داده ولاك ومهر شده به همراه دو پاكت لاك ومهر شده الف و ب در موعد مقرر تسليم دبيرخانه مزايده گزار) گردد.               

 

 

فرم ضمانتنامه شركت درمزايده

(پيوست شماره1،مزايده شماره 951 سازمان نوسازي ،توسعه وتجهيز مدارس كشور)

نظربه اينكه ٭                                               به نشاني:

مايل است در مزايده ٭٭٭٭                          شركت نمايد اين ٭٭  

از٭                                                       در مقابل ٭٭٭                                          براي

مبلغ                                        ريال تضمين و تعهد مي نمايد چنانچه٭٭٭                      

به اين ٭٭                                         اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط با تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است وميزان

           ريال هر مبلغي را كه ٭٭٭ مطالبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ٭٭٭

بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد بي درنگ در وجه يا حواله كرد ٭٭٭  بپردازد.       مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخرساعت اداري روز اداري روز        معتبر مي باشد اين مدت بنا به در خواست كتبي ٭٭٭ براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه ٭٭          نتواند و يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند ويا ٭ موجب اين تمديد را فراهم نسازدو  ٭٭را موافق با تمديد ننمايد٭   متعهد است بـدون ايــنكه احتـياجي به مطـالبـه مجـدد بـاشد مبــلغ درج شـده در ايـن ضــمـانتـنامه را در وجـه يا حواله كرد٭٭٭  پرداخت كند چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ٭٭٭مطالبه نشود ضمانتنامه در سرسيد ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

٭            عنوان پيمانكار

٭٭         عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

٭٭٭       عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

٭٭٭٭     موضوع قرارداد مورد نظر