پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 
   

 مراسم قدرداني از دست اندركاران مقاوم سازي مدارس شهرستان نكا با حضور مهندس نبيان مديركل نوسازي مدارس استان مازندران ، فياضي مديركل آموزش وپرورش استان مازندران وهمچنين فرماندار نكا ورييس آموزش وپرورش نكا برگزار شد. در مراسم از پيمانكاران وناظرين اداره كل نوسازي مدارس مازندران كه پنج پروژه مقاوم سازي راظرف مدت سه ماه آماده  بهره برداري نمودند تشكر قدرداني شد . در ابتداي اين مراسم فرماندارضمن تشكرقرداني از مديركل نوسازي مدارس وهمكارانشان در اين اداره كل كه با سعي تلاش شبانه روزي پنج پروژه تخريب شده را ظرف مدت سه ماه آماده بهره برداري نمودند اعلام نمود با توجه به اينكه در ابتداي كار باشك و ترديد به زمان بهره برداري نگاه مي كرديم اما مهندس نبيان وهمكارانشان كار جهادي انجام دادند وتوانستندهمه ما را شگفت زده كرده واول مهر هر پنج مدرسه آماده بهره برداري گردد. در ادامه رييس آموزش وپرورش نكا نيز ضمن تشكر از همكاران نوسازي مدارس استان وپيمانكاراني كه اين كار بزرگ راانجام دادند تقدير نمودند درانتها لوح سپاس اززحمتهاي ارزشمند اين نيروهاي پر تلاش به ناظرين اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران وپيمانكاران پروژه هاي فوق توسط فدايي نيا رييس آموزش و پرورش اهدا شد.

 

 

                                                                               روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس مازندران