پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

مراسم اختتاميه دومين دوره مسابقات ورزشی

کارکنان نوسازی مدارس منطقه3کشور- خرم آبادخرداد1389

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان :

 

درمراسم اختتاميه دومين دوره مسابقات ورزشی منطقه3کارکنان نوسازی مدارس مهندس حسين اسدی پورمديرکل نوسازی مدارس لرستان ضمن خيرمقدم به ميهمانان وشرکت کنندگان دراين ازمسابقات ورزشی گفت:اميدواريم بابرنامه ريزی هايی که انجام شده درآينده همين رويه ادامه پيدابکند.

اسدی پورافزود: درسال همت مضاعف وکارمضاعف انشاء الله نتیجه برگزاری این مسابقات منجربه این بشودکه شاهدتلاش وکوشش همکارانمان درعرصه های مختلف کاری هم باشیم که یقیناً وجودنشاط دربین کارکنان نوسازی مدارس باعث شده که مادرسطح کشورودراستانها مقامهای بسیارخوبی راازنظرعملکردی راداشته باشیم .

حسین اسدی پور بابیان اینکه قهرمانی الویت آخرریاست محترم سازمان نوسازی مدارس کشوربوده گفت:ضمن تشکرازریاست محترم سازمان نوسازی مدارس کشورومعاونین ایشان،خواسته مااین است که انشاءالله بتوانیم درسهای آینده این رقابت های دوستانه راادامه بدهیم وبتوانیم درراستای سلامتی وتربیت بدنی همکاران خودمان همچون دوسال اخیرنقش بسزایی داشته باشیم واگراحیاناً قصوروکوتاهی اتفاق افتاده عذرخواهی نموده وامیدواریم که انشاءالله این زحمات دوستان موردرضایت خداوندوشمادوستان قراربگیردوامیدواریم که این مسابقات درسالهای آینده نیزتداوم داشته باشد.

درادامه سالاروندمديرکل تربيت بدنی استان لرستان ضمن خيرمقدم به ميهمانان وشرکت کنندگان دراين دوره مسابقات گفت: دقيقاً يکی ازمصاديق تاليف قلوب بحث ورزش است ورزش بين همه رشته ها،بين قلوب و بين همه ملل يک گره استراتژيک ايجادمي کند که به بهانه تاليف قلوب باعث شدتا6استان کشورگردهم بيايندوموجبات نزديکی ،تبادل فرهنگ ها ورفتارهاانجام بشود .

مدیرکل تربیت بدنی درادامه افزود: خوشبختانه دراداره کل نوسازی مدارس لرستان چندسالی است نگاهی که نگاهی فراترازتوسعه وسازندگی داردوآنهم نگاهی است که به امرورزش می شود که اگرنگاهی به ساختار اين اداره کل بشود می بينيم که نوشته است اداره کل نوسازی،توسعه وتجهيزمدارس،کلمه وياپسوندی ازورزش ندارد،امادرتحليل استنتاجی ازماموريت ها گاهی اوقات به اين می پردازدکه ميزبانی منطقه3کشوررامی پذيردوميزبان چندين کشوراستان هستيم که صميمانه ازاين اقدام مهندس اسدی پوروهمه مديران کل نوسازی مدارس کشورورياست محترم سازمان نوسازی مدارس کشوروهمه عوامل دست اندرکاراين مسابقات تقديروتشکرمی کنم.

سالاروند درخصوص فوايدبرگزاری اينگونه مسابقات درسطح منطقه وکشور گفت: ضمن تاليف قلوب باعث توسعه همه جانبه استان وباتوجه به اينکه سرمايه اصلی همه دستگاه ها نيروی انسانی می باشدکه بابرگزاری اينگونه برنامه های ورزشی ضمن ايجادزمينه های شورونشاط وهيجان دربين کارکنان دررشدکاری آنها هم موثربوده والگوسازی برای نسل جوان رادرپی خواهدداشت.