پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

 

درجلسه فوق العاده مجمع خيرين مدرسه ساز استان سمنان  که در ساختمان مجمع خيرين استان سمنان برگزار گرديد .اعضا مجمع خیرین مدرسه ساز استان  در خصو ص انتخاب مدیر عامل جدید مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان به بحث وبررسی پرداختند

اين جلسه نامزد ها برنامه و ديدگاه خود رابراي اعضاء محترم مجمع بيان نمودند. و اعضاء محترم مجمع پس از شنيدن برنامه نامزدها سوالاتي را مطرح نمودند. 

 

ا

اعضای مجمع خيرين مدرسه ساز پس از ارائه برنامه از سوي نامزدها جهت انتخاب مدير عامل راي گير نموده، وپس از شمارش آراء حاج ذبیح ا...  صبري كارشناس مسئول مشاركتهاي مردمي  نوسازی مدارس استان سمنان با راي بيشتر به  عنوان مدير عامل مجمع خيرين مدرسه ساز استان سمنان منصوب شد. و اعضاي محترم مجمع براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند.

 

در ادامه از زحمات داود ثانی مدیرعامل قبلی مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان  از سوی مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان با لوح  وهدایا تقدیر شد