پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

مدیران موفق بهترین استفاده راازابزارهای رسانه ای وفرهنگی می برند

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

جلسه مشترکی باحضورمدیران کل ارشاداسلامی ونوسازی مدارس به منظورارائه راهکارهاوبرنامه های جدیددرجشنواره پانزدهم درمحل دفترمدیرکل ارشاداسلامی لرستان برگزارگردید.

مدیرکل ارشاداسلامی لرستان گفت:مدیران موفق بهترین استفاده راازابزارهای رسانه ای وفرهنگی می برند.

 

 

حجت الاسلام اسماعیلیان افزود: اداره کل ارشاداسلامی استان این آمادگی راداردتاباهمفکری وظرفیتهای موجودازپتانسیل هنرمندان درامرتهیه نماهنگ بایک زمان مشخص مواردمربوط به خیرین رابه تصویربکشیم.

مدیرکل ارشاداسلامی لرستان بابیان اینکه مدیران موفق کسانی هستندکه دردنیای امروزبااستفاده لازم را ازابزارهای رسانه ای وفرهنگی می برندافزود: بهترین سرمایه گذارهادرسطح دنیادرحوزه های  فرهنگی وسمعی وبصری بهترین استفاده هارامی برند.

حجت الاسلام اظهارداشت:جای تبریک وخوشحالی است که نگاه جنابعالی ازفرهنگ وهنربه عنوان یک سرمایه تلقی می شودوازمعدودمدیرانی هستیدکه دربحث فرهنگ وهنرمی خواهیدسرمایه گذاری نمائیدکه اصل هم همین است ومااین آمادگی راداریم که درحوزه های مربوط به فرهنگ وهنردرخدمت خیرین مدرسه سازباشیم.

حجت الاسلام اسماعیلیان اظهارداشت:باتوجه به وجودپتانسیل های خوبی که دراستان وجودداردمی توانیم بااستفاده ازاین ظرفیتهاکارخوبی راباموضوعیت خیرین مدرسه ساز درسطح ملی ارائه دهیم.

ایشان افزودند: بابرنامه ریزی وتعامل سایردستگاههای مرتبط می توان موضوع جشنواره وکارخیرین رادرعرصه های مختلف هنری همانند تئاترهای خیابانی ویا تهیه خاطرات وانگیزه خیرین درخصوص ساخت مدرسه وسایرکارهای عام المنفعه درسطح استان وحتی درسطح ملی ضمن تجلیل ازکارخیرین باعث ترغیب وتشویق سایرخیرین دراین حوزه بشویم.