پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨

مديرکل آموزش و پرورش استان سمنان واحد مسکوني شخصي خود را به امر مدرسه سازي اختصاص داد. 

"ابوالقاسم قزوهي" اين امر را با نيت خيرخواهانه به نام بردار شهيد و پدرمرحومش براي امور مدرسه سازي اختصاص داد.
براساس اين گزارش مديرکل آموزش و پرورش استان سمنان در اين خصوص گفت : با فروش منزل شخصي و خريد واحد کوچکتر حدود يک ميليارد ريال به امر مدرسه سازي احتصاص مي دهد.
قزوهي از خيرين مدرسه ساز براي تعمير ، تکميل و ساخت فضاهاي آموزشي ويژه دانش آموزان استثنايي خواستار کمک شد.
وي با اشاره به اينکه با مشارکت خيرين 60 نماز خانه در مدارس اين استان ايجادشده است ، گفت : اگر تعداد ساخت 40 نماز خانه ديگر توسط خيرين تقبل شود تمام مدارس راهنمايي و متوسطه استان با بيش از 100 دانش آموز داراي نماز خانه مناسب مي شوند.
وي ابراز اميدواري کرد تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد بيش از 60 درصد تعهدات نيمه تمام خيرين تکميل و در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد.