پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

مديركل نوسازي مدارس استان لرستان درسمت خودابقاءشد

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان:

 

مهندس حسين اسدي پورمديركل نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس استان لرستان باابلاغي ازطرف دكتررئيسي معاون عمراني وزيرورئيس سازمان نوسازي،توسعه وتجهيزمدارس كشوردرسمت خودابقاءشد.

دراين ابلاغيه اين چنين آمده است:

جناب آقاي مهندس حسين اسدي پور

مديركل محترم نوسازي مدارس استان لرستان

احتراماً پيروابلاغ شماره 8419- 1/102 مورخ 3/7/85 باعنايت به عملكردمثبت ومثمرثمرجنابعالي درمدت مديريت اداره كل مذكور،به موجب اين ابلاغ كماكان درسمت مديركل نوسازي مدارس استان لرستان ابقاء مي شويد،اميداست بااتكال به خداوندمتعال درانجام امورمحوله موفق ومؤيدباشيد.

 

مرتضي رئيسي

معاون عمراني وزيرورئيس سازمان