پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

مدرسه میراث ماندگارعلی اصغر اسدپورافتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت

طی مراسمی باحضوردکترحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشور وصالحی مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه سازو مسئولین محلی وجمعی از خیرین مدرسه سازمدرسه میراث ماندگار علی اصغر  اسدپور درشهربندرعباس  افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،  مدرسه میراث ماندگاراسدپوردرزمینی به مساحت 3000مترمربع درقالب 10کلاس درس وبااعتباری بالغ بر5میلیاردریال ازمحل اعتبارات ملی ومشارکتی احداث وبه جامعه دانش آموزی اهداء شد.

دراین مراسم رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشوربااشاره به مشارکت چندین ساله خیرین درامرمدرسه سازی گفت : پس از گذشت 14سال ازشروع این حرکت درشهرها وروستاهای کشورروزبه روزبرتعدادخیرین مدرسه ساز درداخل وخارج کشورافزوده می شودکه این نشان از فرهنگ دوستی ملت ایران وخیرین ما که دراین حرکت سازنده آنقدرپرشورحضورداشته اندکه جهادمدرسه سازی رابه یک فرهنگ درکشورتبدیل نموده اند.

حافظی اظهارداشت: بسترتوسعه همه جانبه کشورمدرسه  است که می توان بااحداث فضاهای آموزشی مناسب ، به نتیجه مطلوب که همان ارتقاء وپیشرفت دولت است رسیدواین لطف خداوندشامل حال خیرین  شده است وتوانسته اند مسیررابه درستی پیداکرده وبرای انسان سازی دراین حماسه بزرگ مدرسه سازی شرکت کنندوباعث پیشرفت وآبادانی کشور شوند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه سازکشوربهترین سرمایه گذاری رامدرسه سازی عنوان کردوافزود به دنبال هردانایی توانایی هست وما آینده ای درخشان درپیش داریم که بیشترین پیشرفت آن رامدیون خیرین مدرسه سازهستیم.

درادامه علی اصغراسدپورخیرمدرسه میراث ماندگاراظهارداشت: هیچ یک از شادی های زندگی مثل مدرسه سازی خوشحالم نکرده بود.

وی گفت : مشارکت درامورخداپسندانه ازجمله مدرسه سازی راافتخاری وصف ناپذیرمی داند وخاطرنشان کردبازدن کلنگ این مدرسه درسال 89 آنچنان احساس شعف وخوشحالی به من دست دادکه هیچ یک از شادی های زندگی مثل مدرسه سازی خوشحالم نکرده بود.

اسدپورعنوان کرد: باافتتاح هرمدرسه ای یک زندان بسته می شود وامیدواریم بااحداث فضاهای آموزشی شاهدبسته شدن زندانها درکشورباشیم .

وی درپایان ازاداره کل نوسازی مدارس که دراجراونظارت این پروژه سهم بسزایی داشته است که خدمات آنها منشأ تحول ورشد وتوسعه استان وکشوراست تشکروقدردانی نمود.

دراین مراسم فرمانداربندرعباس ورئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان وسایرمسئولین محلی ازتوجه خیرین به زیرساخت های توسعه علم ودانش تقدیروتشکرنمودند.