پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

مدرسه سازی گل سرسبدکارهای اجرایی دربنیادبرکت است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

شریفی نیا معاون پشتیبانی بنیادبرکت درمراسم افتتاح مدرسه6کلاسه عشایری روستای دولگز استان لرستان گفت:خداراشکرمیکنم که درچمع خیلی صمیمی وخوب شمامردم منطقه وروستاومسئولین محترم واقعاً دلیرپرور،قهرمان پرور،مدافع نظام جمهوری اسلامی ایران،ولایتمدار وحامی جنگ 8ساله تحمیلی مردم غیوراستان لرستان هستم.

وی گفت:باتلاش وجدیت مدیرکل وپرسنل تلاشگر نوسازی مدارس استان وپیمانکارزحمتکش امروزماشاهد افتتاح یکی ازپروژه های زیباوبادوام دریک منطقه محروم هستیم .

معاون بنیادبرکت افزود:بنیادبرکت کارمدرسه سازی رادرسال87 درسطح کشوروشروع کرده وامروزیک اتفاق خیلی جالبی افتاده است،یعنی درروز29 خردادماه عدد2و9 دویست ونهمین مدرسه برکت افتتاح شدکه بااین 209 مدرسه 902 کلاس درس افتتاح وتقدیم آموزش وپرورش سراسرکشورشده است.

شریفی اظهارداشت:الحمدالله بنیادبرکت این توفیق راداردتا پروژه های خوبی رادرمناطق محروم کشورانجام داده است.ویکی ازکارهای بسیارخوبی راکه بنده هم توفیق خدمت درآنرادارم مدرسه سازی است که گل سرسبدکارهای بنیادبرکت است.

وی اظهارداشت: مدرسه وقتی ساخته می شوداین نویدرابه مامیدهدکه منابع انسانی درآن تربیت خواهدشدکه دراین خصوص امام راحل فرموده " مدرسه کارخانه انسان سازی است".

وی درادامه افزود: جامعه ای که بخواهدپیشرفت داشته باشدحتماً بایستی نیرو ومنابع انسانی خوبی داشته باشدواگریک انسان خوب والهی بشودجامعه ای رانجات خواهددادهمانندامام رحمت الله علیه،ایشان یک انسان الهی بودندکه توانست بانیروی الهی واراده قوی کشوروملت ایران رااززیرسلطه رژیم ستم شاهی نجات دهد.