پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

مدرسه سازی مصداق بارزنیکوکاری

وعمل صالح است

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدمیرعمادی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه خرم آبادضمن تبریک میلادباسعادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام گفت:اولین خیرواولین نیکوکاردراسلام بوده است چون امیرالمومنین علی علیه السلام شخصیتی بوده است درمدت25سال خانه نشینی خودش فقط وفقط به کارهای خیرونیکوکاری پرداخت ازجمله حفرچاه ونخلستانهاوباغات وهمه اینهارووقف کردبرای مردم وهم درمدینه وهم درمکه آثارکارهای امیرالمومنین هنوزهم نمایان است واین نشان دهنده این است که امام علی (ع)درجهت ترویج نیکوکاری عملاً قدم برداشت.

 

نماینده ولی فقیه دراستان گفت:مابایستی اززندگی امیرالمومنین درس بگیریم والگوقراردهیم وببینیم واقعاً اینهاچه افق دیدی داشتندوچه چیزهایی رومیدیدندوبرای خودشان چه ذخیره ای اندوختندوبه همین جهت هم همیشه امیرالمومنین علیه السلام درسفارش به تقواوتوشه ای برای آخرت خودتان برداریدودلبستگی به این دنیانداشته باشیدواینها راهی برای ترویج نیکوکاری است.

 

امام جمعه خرم آبادافزود:ذخیره سازی وپس اندازبرای روزقیامت زادوراحله ای برای قیامتتان برداریم باقیات وصالحات خواهدبود.این مال وهرچه دراین دنیاست همه ازبین رفتنی است چقدرخوبه که انسان باعمل صالح ونیکوکاری این مال خودش روجاودانه بکند.خیلی ازمتمکنین وثروتمندان رفتندوچندسالی ازمردنش نگذشت که ورثه تمام اموالش رابربادداندوذره ای برایش باقی نگذاشتنداماشخصی باثروت محدود ودارای سرمایه واندوختخ اندکی داشت توانست باساخت یک مدرسه خودش راجاودانه بکندونامش جاودانه باقی بماند.

 

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد:بحمدالله دراین چندسال اخیرمجمع خیرین مدرسه سازیک مجموعه پربرکت وارزشمندی درجامعه بوده وازمیان مجموعه هایی که درجامعه وجودداردمجمع خیرین مدرسه سازیک مجموعه پربرکت وپرثمربوده وباساخت مدارسی که انجام داده وکارهای دیگری که درراستای تعلیم وتربیت انجام داده حقیقتاً بی نظیراست.

 

ایشان بابیان اینکه مجمع خیرین کارهای بسیارارزنده ای درامرتعلیم وتربیت درسطح استان انجام داده است افزود:مجمع خیرین مدرسه به عنوان الگویی برای سایرمجامع خیرین ازجمله مجمع خیرین سلامت،مجمع خیرین حوزه های علمیه،مجمع خیرین مساجدوامثال اینهاکه واقعاً یک الگومی باشدوبه نظربنده براساس آیات متعددی که دراین خصوص درقرآن اشاره شد مدرسه سازی مصداق بارزنیکوکاری وعمل صالح است.

 

وی اظهارداشت:مدرسه سازی کمک به بسیارمهم برای توسعه فرهنگ جامعه است واگربخواهیم برای توسعه فرهنگی تلاش بکنیم یک بخش ازتوسعه فرهنگی یااساسی ترین بخش توسعه فرهنگی مربوط به مدرسه سازی خواهدبود.

 

نماینده ولی فقیه دراستان درخصوص اهمیت کارمدرسه سازی گفت: کارشما مجمع خیرین مدرسه سازارزشمندومقدس است وخیروبرکت است که انشاءالله باجدیت بیشتراین کارراادامه دهید.

 

ایشان بابیان این مطلب که باهمت وتلاش وبرکت مجمع خیرین مدرسه سازمدارس استان مامتحول شدمدارس آموزش وپرورش دراستان لرستان متحول شدوبهترین مکانهاالان برای مدارس اختصاص پیداکرده واین برکت تلاش وکارهای شما خیرین مدرسه سازمی باشد.

 

حضرت حجت الاسلام میرعمادی درخصوص برگزاری اختتامیه شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازدراستان لرستان گفت:به اعتقادمن این اتفاق مهم یک فرصتی برای استان می باشدکه شماهابایست بابرنامه ریزی منسجم ومنظم ازاین فرصت به نحومطلوب استفاده بکنیم.

 

امام جمعه خرم آباددرادامه افزود:بابرنامه ریزی مناسب می توانیم درجذب کمکهای هرچه بیشترخیرین مدرسه سازکشور،وتوجه دادن خیرین کشوربه استان نشان دادن نقاطی که آنهامی توانندکمک بکنند.باخوب معرفی کردن نیازمندیهای استان دربحث تعلیم وتربیت مدارس موردنیازمی توانیم به نتیجه مطلوبتری برسیم.

 

وی تاکیدکردک به اعتقادبنده جشنواره خیرین مدرسه سازیک فرصتی است تامانیازمندیهای خودمان راخوب معرفی کنیم تاباجذب کمکهای خیرین نیازمندیهای اموزش وپرورش وضعفهارامرتفع نمائیم تاانشائالله خروجی خوبی ازجشنواره نصیب استان لرستان گردد.

 

حجت الاسلام میرعمادی اظهارداشت:اگرمسئولین ودست اندرکاران بتواننددرشناسایی خیرینی که میل به کمک وخیردراستان دارند زمینه کمک وکارخیررابرای این افراددراستان فراهم کنندثمرات خوب آن عایداستان خواهدشد.

 

نماینده ولی فقیه دراستان بابیان این مطلب که کارخیرهمچنان که اسمش خیراست بایستی همه افرادومسئولین پای کاربیایندوازویژه گیهای مجمع خیرین مدرسه سازهمین است که همه افرادراین کارخداپسندانه دخالت داده است واین یک مسئله بسیارمهم واساسی است که بابرنامه ریزی برای بازدیدازخیرین ازمناطق محروم استان انشاءالله اثرات خوبش نصیب اینگونه مناطق خواهدشد.