پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 

مدرسه سازی ازکارهای خیروماندگاراست

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 حضرت حجت الاسلام حاج رضاشیخی نماینده ولی فقیه درسپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان دراولین جشنواره خیرین مدرسه سازبخش ززوماهروگفت:حضرت علی علیه السلام کسی بودکه بازحمت زیاددرنخلستانها کارمیکردوچاه حفرمیکردوآنهاراوقف محرومان وبیچارگان میکرد.

 نماینده ولی فقیه درسپاه حضرت ابوالفضل(ع) افزود: خیرین عزیزعالم دووجهه داردیک عالم ملکی داریم ویک عالم ملکوتی داریم که درعالم ملکوت آنچه که ذخیره خواهدشدمربوط به عالم ملکوت می باشدوهرچه که علم ملک ودنیاست همه فانی است.

 ایشان بابیان این مطلب که شرکت درکارخیرباعث باقیات وصالحات واجراخروی خواهدشدافزود: درانجام کارخیرازیکدیگرسبقت بگیریدوبرای انجام کارخیرموانع راازسرراه برداریدودرخدمت به خلق خدادرمقابل طوفانها وحوادث ذخیره ای برای معنویت وآخرت خودداشته باشید.

 حجت الاسلام شیخی تصریح کرد:مدرسه سازی ازکارهای خیروماندگاراست وازمدرسه مهم ترخوراک ذهنی دانش آموزان می باشدمابایستی همه یک همت درونی داشته باشیم وبه مولای متقیان علی علیه السلام تمسک کنیم وراه وروش امیرالمومنین رادرپیش بگیریم.

 وی تاکیدکرد:آینده دانش آموزان وبچه های مادرکنارنیت خیرمی باشددرعالم ملکوت ومعنا آن جنبه والا معلم راوارث پیامبرمی نامند وکارمعلم است که بجای ظلمت نور،به جای بیراهه راه جلوی دانش آموزان قرارمیدهند.معصوم می فرمایدکه اگربایک کلمه یک فردی رابه راه درست هدایت ویک انسان خامی رابیدارکنیدوبه مسیربیاوریدارزشش ازآنچه خورشیدبرآن می تابدوغروب می کندبالاتراست.

 حجت الاسلام شیخی درادامه گفت: مابایستی به امرمدرسه سازی کمک کنیم ولوبایک آجر،یک سنگ ویک روزکارکردن این کارماندگاروواقعی است والا همه چیزفناپذیرونابودشدنی است وتنهااین کارهاست که برای همه ماماندگاروذخیره خواهندشد.